U sklopu projekta ENPOR – Mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma, izrađena je Analiza politika i mjera u privatnom sektoru najma. U dokumentu je provedena analiza i procjena postojeće politike za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma diljem EU-a i šire, a cilj Analize je istražiti ciljeve, sadržaj i strukturu politika u sektoru privatnog najma. Pregledane su sve uspješne i neuspješne strategije usmjerene na unapređenje mjera za suzbijanje i ublažavanje energetskog siromaštva među ranjivim građanima u sektoru privatnog najma i identificirani su širi strukturnih izazova u vrsti potpore koja je trenutno dostupna energetski siromašnim kućanstvima.

Analiza pruža indikativni uvid u cjelokupnu tipologiju mjera potpore i intervencija. S obzirom na to da do sada nije provedena analiza takve vrste na globalnoj razini, u Analizi se predlaže okvir podrške za razvoj metodoloških alata i analitičkih pristupa za buduća istraživanja u sektoru privatnog najma.

Analiza se sastoji od tri dijela. Prvo dio sadrži pregled i raspravu o mjerama koje su se prikupile, na temelju nekoliko kriterija, uključujući tko provodi politiku, prema kome je politika usmjerena, geografske i vremenske čimbenike, jesu li uključeni ugroženi stanari i jesu li neki oblici sudjelovanja javnosti uključeni u proces donošenja odluka. Drugi dio sadrži analitički sažetak politika temeljenih na dobro utvrđenim načelima energetske pravde, dok treći dio sadrži zaključak s preporukama koje identificiraju nedostatke u postojećem znanju i praksi te prijedloge za daljnje korake.