Pogledajte zanimljivosti u novom biltenu u sklopu projekta ENPOR

Izašao je drugi bilten u sklopu projekta ENPOR u kojem možete pročitati što sprječava provedbu politike energetske učinkovitosti u europskom privatnom sektoru najma, kako energetsko siromaštvo utječe na žene, kako Grčka rješava problem energetskog siromaštva te hoće li novi paket “Fit for 55”, koji predviđa ugljičnu neutralnost do 2050., pomoći energetski siromašnima. Također, možete sudjelovati u nizu online razgovora o znanosti i o praksi politike vezane uz energetsko siromaštvo u kojem će biti uključeni stručnjaci, kreatore politike i akademici te poslušati konferenciju o energetskom siromaštvu, kao i forum na kojem će se raspravljati o prvim rezultatima u sklopu projekta ENPOR. Ove i ostale zanimljivosti u sklopu projekta ENPOR možete naći na sljedećoj poveznici:

https://nl-enpor.klimabuendnis.org/index.php?id=229.


Svjetski dan bez automobila

Danas se obilježava „Svjetski dan bez automobila“ kojem je cilj podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti promovirajući promjene u ponašanju u korist „čišćih“ rješenja koja su pogodna za okoliš i zdravlje građana poput: javnog prijevoza, biciklizma, pješačenja i dr. Promicanjem održivog kretanja i povećanja kvalitete života u urbanim sredinama obilježiti će se pretvaranjem širih središta europskih i svjetskih gradova u pješačke zone. Na primjer, u nedjelju cijeli Pariz je bio zatvoren za vozila, u Londonu će biti moguće pješačiti ili voziti bicikl po zatvorenim cestama u središtu grada duljine 20 km, dok će se u Bremenu nekoliko površina za parkiranje transformirati u proširenja trotoarima gdje će se građani moći družiti, baviti sportom ili razgovarali o gradskoj mobilnosti. Također i u Zagrebu će danas od  8 do 20 sati biti zabranjen promet motornih vozila u užem središtu grada.

„Svjetski dan bez automobila“ obilježava završetak inicijative Europski tjedan mobilnosti koja se svake godine održava u razdoblju 16. – 22. rujna, a ovogodišnja tema za 20. godišnjicu je “Sigurno i zdravo uz održivu mobilnost”. Povodom tjedna mobilnosti ove godine organizirat će se niz aktivnosti u gotovo 3000 gradova iz oko 50 zemalja.

Prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku (DZS), broj registriranih cestovnih vozila u 2020. u Hrvatskoj iznosio je 2.312.280, što je u odnosu na 2019. više za 1,6%, dok je broj registriranih osobnih vozila u 2020. iznosio je 1.746.285, što je u odnosu na 2019. godinu više za 1,2%. Međutim, broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 132.572, što je u odnosu na 2019. pad za 31,8%, dok je broj prvih registracija osobnih vozila 2020. u odnosu na 2019. bio manji za 35,9%.

Sektor prometa odgovoran je za gotovo četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU, prema tome EU želi do 2050. za 60% smanjiti emisije stakleničkih plinova iz prometnog sektora u odnosu na razine iz 1990. godine.

EU Uredbom o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila nastoji cestovni promet učinit čišćim, te želi ostvariti ciljeve o smanjenju emisija stakleničkih plinova za razdoblje 2021. – 2030. i ciljeve Pariškog sporazuma. U usporedbi s 2021. godinom, Uredba nalaže smanjenje godišnjih prosječnih emisija CO2 za cijeli vozni park EU-a u pogledu novih osobnih automobila i kombija:

  • za 15 % tijekom razdoblja od 2025. do 2029.;
  • za 37,5 % za nove automobile i 31 % za nove kombije od 2030. godine.

Nadamo se da će današnji dan sve nas potaknuti i ohrabriti da promijenimo navike te da više pješačimo i bicikliramo kako bi smanjili buku, onečišćenje i opasnost koju donosi korištenje automobila, te stvorimo zdraviju, čišću i sigurniju okolinu.

Izvor slike: pixabay


Otvoreno je javno savjetovanje za izmjenu direktive o energetskoj učinkovitosti

U tijeku je javno savjetovanje za izmjenu Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti koje će trajati od 6. srpnja do 16. studenog 2021. godine. Prema europskom zelenom planu Komisija se obvezala na ambicioznije djelovanje protiv klimatskih promjena. Cilj je procijeniti koje su mogućnosti za odgovorno smanjenje emisije stakleničkih plinova u EU za najmanje 50% do 55% do 2030. godine, te da se EU transformira u prosperitetno društvo, s modernim i konkurentnim gospodarstvom koje učinkovito iskorištava resurse s nula neto emisija stakleničkih plinova do 2050. godine.

Budući da je učinkovito korištenje energije ključno za postizanje takvog cilja, javnom raspravom direktive o energetskoj učinkovitosti želi se postići veće smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i doprinijeti drugim europskim inicijativama zelenog plana.

Komisija će sažeti sve komentare, koje možete dodati OVDJE, i prezentirati Europskom parlamentu i Vijeću. Komentari će biti objavljeni na stranicama EU-a i stoga je bitno pridržavati se pravila za komentiranje tijekom javnog savjetovanja.

Izvor slike: freepik


Priključite se online debati o smanjenju emisija CO2 u cestovnom prometu u Srednjoj i Istočnoj Europi

Dana 22. rujna 2021. godine održat će se online debata, od 11:00 do 13:00 CET, pod nazivom „Kako smanjiti emisije CO2 u cestovnom prometu u zemljama Srednje i Istočne Europe?“. Debata će se održati na engleskom jeziku, a možete joj pristupiti na stranicama:

Iako emisije CO2 u prometu predstavljaju problem diljem Europe, čini se da regija Središnje i Istočne Europe ima veće izazove u postizanje klimatske neutralnosti u transportnom sektoru u odnosu na ostatak Europe. U zemljama tih regija u velikim količinama se koriste uvozni rabljeni automobili koji su odgovorni za emisije čija je razina znatno iznad prihvatljivih granica. Dosada politike su imale ograničen utjecaj na smanjenje korištenja vozila, a niža kupovna moć također je otežala prelazak na električna vozila u odnosu na Zapadnu Europu. U regiji Središnje i Istočne Europe brzo se razvio sektor cestovnog prometa, EU je ulagala u cestovne mreže u posljednjih 15 godina, kao mjera sustizanja razvijenih zemalja. Dodatni problem za navedene regije predstavlja relativno niska kvaliteta javnog prijevoza u usporedbi sa Zapadnom Europom, kao npr. razina integriranih željezničkih mreža, što zemljama Srednje i Istočne Europe daje mogućnost da na drugačiji način dekarboniziraju sektor cestovnog prometa. U skladu s time, na online debati saznajte odgovore na sljedeća pitanja: Koji je model dekarbonizacije primjeren za zemlje Središnje i Istočne Europe? Treba li EU biti proaktivna ili zanemariti specifične probleme regije Središnje i Istočne Europe? Kako bi se u zemljama Središnje i Istočne Europe mogla ostvariti učinkovita prometna politika za postizanje klimatskih ciljeva za 2030. ili 2050. godinu?

Izvor slike: Facebook


Konferencija o održivom poljoprivredno-prehrambenom sustavu

U sklopu projekta “AGROS – AGRofood sustainable gOalS” pripremljena je završna konferencija pod nazivom “Globalni ciljevi održivog razvoja (SDG)”. Konferencija će se održati 28. rujna 2021. (utorak) u terminu od 14:00 – 16:00 sati, uživo na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta, kao i spomenute konferencije, prvenstveno je zajedničkom raspravom i dijalogom odrediti smjernice u obrazovanju o održivom poljoprivredno-prehrambenom sustavu. Opći fokus projekta je na povećanju znanja stručnjaka u poljoprivredno-prehrambenom sektoru diljem EU-a, prekvalifikaciji i unapređenju radnika zaposlenih u drugim sektorima i/ili osoba koje su trenutno nezaposlene. To bi se postiglo prijenosom dinamičke metodologije i materijala temeljenih na ciljevima održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals, SDG), te inovativnim pristupima koji se odnose na hranu, jačanje suradnje između industrije i obrazovanja. Osim toga, projektom se želi pružiti profesionalcima/ nastavnicima/trenerima novi alat za ocjenjivanje kojim će provjeriti svoje vještine u odnosu na nove vještine koje su tražene u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i u odnosu na ciljeve održivog razvoja.

Projekt je financiran preko programa Erasmus+, a provodi se u 6 zemalja (Hrvatska, Grčka, Cipar, Španjolska, Litva i Srbija).

Detaljan program konferencije kao i poveznicu za prijavu sudionika možete naći u Pozivu.

Izvor slike: agroshub.eu


The new report about barriers preventing investment in energy efficiency measures in Europe’s Private Rented Sector

The new report was published as part of the ENPOR project entitled “Structural Factors Impacting Energy Efficiency Policy Implementation in the European Private Rented Sector”.

This report examines the structural barriers preventing investment in energy efficiency measures in Europe’s Private Rented Sector housing stock. The analysis is undertaken with reference to the broader trends in private renting, the regulatory landscape that currently exists, and the need to reduce social vulnerability and income poverty more generally. The analysis consists of an introduction detailing historical and geographical trends in Europe, using case studies and elaborating upon research and policy analysis from previous ENPOR project reports. Partners from the ENPOR Consortium also provided expert situated viewpoints, which were drawn together to provide a holistic overview of factors contributing to the key barriers, as well as suggesting potential solutions from a multi-stakeholder perspective, supplemented by the survey’s findings.

Little data exists on the private rented sector in post-communist Central and Eastern Europe countries. In Hungary, a 2000 study found that no statistical data existed on the private rented sector, although rates tended to be under 10% (Erdosi et al., 2000), whilst in Croatia, according to the report “Housing Policy Reforms in Post-Socialist Europe”, is suggested that sector is functioning within the informal economy to a large extent

As a result of a lack of data collection on the sector, lack of attention by state policies, and general data gap, the sector continues to operate largely informally and with the “negative corresponding attributes of grey market activity”. If it is not known how many people use the rented sector as housing, or if it is not adequately addressed by government policies, it will be difficult to properly target vulnerable tenants in private rented sector, or to create policies which address the specific needs of these stakeholders in general terms or with regards to energy efficiency, if they are politically and structurally invisible.


Novo izvješće o preprekama koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi

Objavljeno je novo izvješće u sklopu projekta ENPOR pod nazivom „Strukturni čimbenici koji utječu na provedbu politike energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi“.

U izvješću se ispituju strukturne prepreke koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi. Analiza sadrži osvrt na šire trendove u privatnom iznajmljivanju, trenutni regulatorni okvir i potrebu smanjenja socijalne ugroženosti i siromaštva. Analiza se sastoji od uvoda koji detaljno opisuje povijesne i geografske trendove u Europi, koristeći studije slučaja i elaborirajući istraživanje i analizu politike iz prethodnih izvješća koji su izrađeni u sklopu projekta ENPOR. Partneri iz ENPOR konzorcija također su iznijeli svoja stručna razmišljanja koja su zajedno obuhvaćena kako bi pružili cjelovit pregled čimbenika koji pridonose ključnim preprekama, te nudeći moguća rješenja dopunjena rezultatima istraživanja.

Malo je podataka o sektoru privatnog najma u postkomunističkim zemljama Srednje i Istočne Europe. U Mađarskoj je izrađena studija u 2000. godini koja pokazuje da ne postoje statistički podaci o sektoru privatnog najma, iako su stope bile ispod 10% (Erdosi i sur., 2000.), dok je u Hrvatskoj, prema izvješću “Reforme stambene politike u postsocijalističkoj Europi“, sugerirano da sektor funkcionira u okviru neformalne ekonomije, i to u velikoj mjeri.

Kao rezultat nedostatka podataka o sektoru privatnog najma, nedostatka fokusa nacionalnih politika i općeg jaza u podacima, sektor nastavlja djelovati uglavnom neformalno i s “negativnim atributima aktivnosti na sivom tržištu”. Ako se ne zna koliko ljudi je u privatnom najmu ili ako se politikom ne rješava taj problem, bit će teško definirati ranjive stanare u sektoru privatnog najma ili izraditi politike koje će odgovoriti na njihove posebne potrebe, općenito ili u pogledu energetske učinkovitosti, jer su politički i strukturno nevidljivi.


Predstavljen je Program potpore za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u sklopu projekta POWERPOOR

Dana 17.09.2021. u sklopu POWERPOOR projekta održan je Face to face trening (F2F) na kojem  su sudjelovali predstavnici Grada Križevaca, KLIK-a i Crvenog križa-Križevci. Na sastanku je DOOR predstavio Program potpore za mjere ublažavanja energetskog siromaštva predvođen mrežom certificiranih energetskih savjetnika i mentora u Križevcima. U sklopu Programa predstavljene su aktivnosti koje će uključivati građane pogođene energetskim siromaštvom, kao što su: Info dani, Lokalni centri za energetsko siromaštvo (planirani ured u gradu Križevci) i alati informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koji će biti integrirani u Alate za ublažavanje energetskog siromaštva.

Pratite nas i dalje jer uskoro kreće javni poziv za energetske savjetnike i mentore, te otvaranje Lokalnih centara za energetsko siromaštvo u gradovima Zagrebu i Križevcima!


New CAN workshops and a webinar as part FiscalMatters Week of Public Debate on the EU fiscal framework

CAN Europe is organizing two interesting workshops and a webinar in September as part of  FiscalMatters Week of Public Debate, FiscalMatters’ week of debate is the high-level moment on European fiscal policy in 2021. From September 27 to 30, it brings together the best minds to raise awareness and elicit debate. It builds on a wide range of perspectives to present recent academic work and connect ideas and people who care about our future and recognise the importance of fiscal policy for it.

On Monday, September 27, 2021, a workshop “Introduction to EU Fiscal Policy” will be held (15:00 -16: 30 CEST). A jargon-free, interactive, easy-going introduction to the essential concepts and debates of fiscal policy in the European Union. The workshop is organized by CAN Europe and the European Youth Forum. You can register HERE.

On Tuesday, 28 September 2021, the webinar “The future of the EU’s economic governance framework: cross-party debate” will take place (9:00 – 10:00 CEST). A cross-party debate between Members of the European Parliament, exchanging perspectives on the future of the EU fiscal policy framework. The webinar is organized by CAN Europe and the European Environment Bureau (EEB). You can register HERE.

In addition to that, on Wednesday, 29 September 2021, the workshop “EU fiscal framework: Myths and Opportunities” will be held (15:00 – 16:30 CEST). A capacity-building workshop, exploring real challenges and myths to debunk around the EU fiscal framework. This workshop is organized by CAN Europe, the European Youth Forum and Finance Watch. You can register HERE.


Nove CAN-ove radionice i webinar u sklopu tjedna javnih rasprava o fiskalnim okvirima EU-a

CAN Europe u rujnu organizira dvije zanimljive radionice i webinar u sklopu tjedna javnih rasprava o fiskalnim okvirima EU-a – FiscalMatters Week of Public Debate. Tjedan rasprave o fiskalnim okvirima od 27. do 30. rujna okuplja stručnjake za podizanje svijesti i poticanje rasprave. Nadograđuje se na široki spektar perspektiva za predstavljanje nedavnog akademskog rada i povezivanje ideja i ljudi koji brinu o budućnosti i prepoznaju važnost fiskalne politike za nju.

U ponedjeljka, 27. rujna 2021. godine, održat će se radionica „Uvod u fiskalnu politiku EU-a“ (15:00 -16:30 CEST). Interaktivan i lagani uvod u bitne koncepte i rasprave o fiskalnoj politici u EU. Radionicu organiziraju CAN Europe i Europski forum mladih. Registrirat se možete OVDJE.

U utorak, 28. rujna 2021. godine, održat će se webinar „Budućnost okvira gospodarskog upravljanja EU: međustranačka rasprava“ (9:00 – 10:00 CEST). Međustranačka rasprava između zastupnika u Europskom parlamentu, razmjena perspektiva o budućnosti okvira fiskalne politike EU-a. Webinar organiziraju CAN Europe i Europski ured za okoliš (EEB). Registrirat se možete OVDJE.

Uz to, u srijedu, 29. rujna 2021. godine, održat će se radionica „Fiskalni okvir EU-a: mitovi i mogućnosti“ (15:00 – 16:30 CEST). Fokus radionice je jačanje kapaciteta pri čemu se istražuju stvarni izazovi i mitovi fiskalnog okvira EU-a. Ovu radionicu organiziraju CAN Europe, Europski forum mladih i Finance Watch. Registrirat se možete OVDJE.