Vijeće Europske unije je 10. veljače 2021. usvojilo Uredbu o uspostavljanju Mehanizma za oporavak i otpornost, čime je uspostavljen zakonodavni okvir Plana oporavka.

Sredstava osigurana iz ovog Mehanizma trebala bi u 27 država članica potaknuti javna ulaganja i potaknuti reforme s ciljem rješavanja utjecaja pandemije COVID-19.

Države članice ostvariti će pravo na sredstva koja se dodjeljuju temeljem nacionalnih planova oporavka i otpornosti, a u okviru kojih bi trebali biti opisani koherentni paket reformi i investicijskih projekata u šest stupova koji određuju područje primjene Mehanizma i to:

  • Zelena tranzicija
  • Digitalna transformacija
  • Pametan i održiv rast te radna mjesta
  • Socijalna i teritorijalna kohezija
  • Zdravlje i otpornost
  • Politike za djecu i mlade, uključujući obrazovanje i razvoj vještina.

Pri tom je ključno istaknuti da se sredstva osigurana iz Mehanizma za oporavak ne smiju koristiti kako bi zamijenila rashode iz nacionalnih proračuna, te da se mogu koristiti kao dodatna sredstva na potpore koje su osigurane u okviru drugih programa i instrumenata Unije, pri čemu se mora poštovati načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja. Uredbom se također propisuje da države članice moraju osigurati uspostavu odgovarajućih kontrolnih sustava za sprečavanje i otkrivanje korupcije, prijevare i sukoba interesa.

Europska komisija ima obavezu Vijeću i Parlamentu do 31. srpnja 2022. podnijeti izvješće o preispitivanju provedbe Mehanizma u kojem mora ocijeniti do koje mjere je provedba planova za oporavak i otpornost u skladu s područjem primjene Uredbe, točnije, jesu li države članice implementiranim mjerama doprinijele klimatskom cilju od najmanje 37 i digitalnom cilju od najmanje 20 %, te u kojoj su mjeri doprinijele rješavaju nejednakosti između žena i muškaraca, ali i svakom od 6 područja važnih za daljnji razvoj EU.

Države članice, svoje Nacionalne planove oporavka i otpornosti moraju dostaviti Komisiji do 30. travnja tekuće godine, a svaka država članica u kontekstu europskog semestra dvaput godišnje izvještava o napretku postignutom u ostvarivanju svojeg plana za oporavak i otpornost. Izvješća država članica u tu se svrhu na odgovarajući način uzimaju u obzir u nacionalnim programima reformi, koji služe kao alat za izvještavanje o napretku prema dovršetku planova za oporavak i otpornost.

Kako bi se osiguralo praćenje ispunjenosti mjera i njihov doprinos klimatskom cilju u Prilogu VI Uredbe razvijena je Metoda za praćenje klimatskih mjera. Svako područje intervencije u Nacionalnom planu za oporavak i otpornost prati koeficijent za izračun potpore za ciljeve povezane s klimatskim promjenama odnosno koeficijent za izračun potpore za okolišne ciljeve kojim bi se u teoriji trebalo mjeriti kolikoj je pojedino područje intervencije doprinijelo klimatskom cilju.

Uredba bi trebala biti objavljena 18. veljače, te bi trebala stupiti na snagu dan nakon objave.