Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici, 1. listopada 2021. izglasao donošenje novog Zakona o tržištu električne energije. Novi Zakon u odnosu na Zakon koji je usvojen 2013. godine (Narodne novine, broj: 22/13), nadopunjavan i mijenjan 2015. (Narodne novine, broj: 102/15), 2018. godine (Narodne novine, broj: 68/18), i 2019. godine (Narodne novine, broj: 52/19) donosli nekoliko važnih promjena:

Ponajprije su u članku 1 – Predmet i primjena zakona nadodana dva stavka kojima se nadopunjuju dosadašnja područja primjene Zakona, primarno s naglaskom na prelazak na niskougljično društvo i bolju integraciju tržišta električne energije:

Nastoje [se] osigurati prihvatljive i transparentne cijene i troškovi energije za krajnje kupce, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na održiv energetski sustav s niskom razinom emisije ugljika.

Utvrđuju [se] i načini suradnje između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, regulatornih tijela i operatora prijenosnih sustava u cilju stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg tržišta električne energije na kojem se potiče integracija energije iz obnovljivih izvora, slobodno tržišno natjecanje i sigurnost opskrbe

U članku 4. – Energetske djelatnosti

U energetske djelatnosti, osim proizvodnje, prijenosa, distribucije, organiziranja, opskrbe i trgovine električnom energijom, spadaju i agregiranje, skladištenje energije, organiziranje energetske zajednice građana te operator zatvorenog distribucijskog sustava.

Dodani su novi stavci 4. i 5., u koordinaciji s nadležnim ministarstvom, kojima se određuje specifičnost u odnosu na Zakon o željeznicama (Narodne novine, broj 32/19.) na način da se određuje da se djelatnost upravitelja željezničke infrastrukture, vezana uz isporuku i naplatu električnu energiju za vuču vlakova ne smatra se energetskom djelatnošću, te da se električna energija koja nastaje pri rekuperativnom kočenju koju HŽ Infrastruktura d.o.o. preko kontaktne mreže vraća u prijenosnu mrežu putem elektrovučnih podstanica (EVP-ova) može vratiti do uključivo 6 MW.

 

U članku 5 – Interes RH

U članku 5. dodan je novi stavak 9. kojim se određuje da je elektroenergetska infrastruktura od interesa je za Republiku Hrvatsku. Stavak 9. predmetnog članka je nadopunjen na način da se operatorima sustava odredi isključivo pravo, odnosno koncesija na zahtjev kada govorimo o elektroenergetskoj infrastrukturi. Stavak 11. je također nadopunjen na način da se istim propisuje da se iznos koncesijske naknade određuje odlukom ministra, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo, a s tim u vezi dodan je, u prijelazne i završne odredbe – u članak 137. novi stavak 11. kojim se određuje da će se ugovori o koncesiji na pomorskom dobru vezani uz elektroenergetsku infrastrukturu uskladiti s odredbama članka 5. stavaka 10. i 11. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

U dijelu Opća pravila za organizaciju sektora električne energije promijenjeni su

Članak 9 – Slobodan izbor opskrbljivača

Ovim se člankom određuje da svi krajnji kupci mogu slobodno kupovati električnu energiju od opskrbljivača po vlastitom izboru te mogu istovremeno imati više od jednog ugovora o opskrbi električnom energijom pod uvjetom da postoje potrebna obračunska mjerna mjesta.

 

Članak 12 – Pristup treće strane

Operator sustava dužan korisnicima mreže omogućiti pristup mreži na nepristran način prema načelu reguliranog pristupa treće strane. Ovim se člankom određuju i ostale obveze operatora sustava glede priključka kao što su njegova nadležnost za izgradnju priključaka na mrežu i stvaranje tehničkih uvjeta u prijenosnoj ili distribucijskoj mreži, odbijanje ili ograničavanje pristupa mreži zbog ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti sustava, zbog radova na održavanju i izgradnji sustava ili zbog ugrožavanja života ljudi ili imovine.

 

Članak 13 – Pravila o priključenju i korištenju mreže

U članku 13. je utvrđen detaljni postupak izrade EOTRP-a za priključenje na prijenosnu, odnosno distribucijsku mrežu te se ovim člankom utvrđuje da je operator sustava dužan, uz prethodno ishođeno odobrenje Agencije i Ministarstva, donijeti transparentna, učinkovita i nepristrana pravila o priključenju na prijenosnu mrežu i njihov sadržaj objaviti na svojim mrežnim stranicama.

 

Članak 15 – Gradnja i korištenje građevina

Nadodana su dva stavka:

(2) Energetski objekti, uključujući postrojenja, vodove, transformatorske stanice moraju udovoljavati propisanim zahtjevima i uvjetima za sigurnu i kvalitetnu opskrbu i korištenje električne energije.

(3) Ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove graditeljstva, pravilnikom propisuje tehničke propise, zahtjeve i uvjete za sigurnost i korištenje energije iz stavka 2. ovoga članka za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih slanica, mjere za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja, za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV, izgradnju, uporabu i održavanje nadzemnih elektroenergetskih vodova te elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona do 1 kV i uporabu i održavanje niskonaponskih instalacija.

 

Članak 16 – Postupak izdavanja energetskog odobrenja za proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije

Razlika u odnosu na važeći zakonodavni okvir određen Zakonom o tržištu električne energije kojim je određen da Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva donosi odluku o raspisivanju natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih postrojenja, dok se ovim Zakonom određuje da Ministarstvo provodi postupak javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja.

Ovim se člankom određuje da se ne provodi javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja. Potrebno je prije izdavanja energetskog odobrenja kojim se mijenja snaga izraditi studija utjecaja na okoliš. Također ovisno o tehnologiji i opremi za koju se radi studija na okoliš iz iste može proizaći povećanje ili smanjenje inicijalne snage za koju je na prostoru izdano energetsko odobrenje, pa treba ostaviti mogućnost u propisanim granicama da se isto kada se prihvaćena studija i lokacijska odnosno građevinska dozvola dostave, energetsko odobrenje tome i prilagodi.

 

Članak 17 – Javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja

Ovim se člankom određuje da proizvodna postrojenja ili skladišta električne energije mogu graditi pravne ili fizičke osobe ako proizvodna postrojenja ili skladišta električne energije koja namjeravaju graditi udovoljavaju kriterijima utvrđenim u postupku javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja na način da u pisanom obliku Ministarstvu iskažu interes za gradnju proizvodnog postrojenja na određenoj lokaciji.

 

U dijelu Osnaživanje i zaštita krajnjih kupaca izmijenjeni su i dopunjeni sljedeći članci:

Članak 20 – osnovna ugovorna oprava

Opskrbljivač može biti registriran u bilo kojoj državi Europske Unije.

Vrijeme obavještavanja krajnjeg kupca o promjeni cijene i drugih uvjeta:

Prije: najmanje 15 dana

Sada: ako je kupac iz kategorije „kućanstvo“ najmanje 30 dana, inače 14

 

Članak 21 – Pravo na ugovor s dinamičkim određivanjem cijene

Opskrbljivač može ponuditi krajnjem kupcu ugovor s dinamičnim određivanjem cijena ako kupac ima napredno brojilo na obračunskom mjernom mjestu. Također, ako kupac s naprednim brojilom zahtjeva, opskrbljivač je dužan ponuditi ugovor s dinamičnim određivanjem cijena električne energije. Sukladno Zakonu ugovor s dinamičnim određivanjem cijena znači ugovor o opskrbi električnom energijom između opskrbljivača i krajnjeg kupca koji odražava promjenu cijena na promptnim tržištima, uključujući tržišta za dan unaprijed i unutardnevna tržišta, u intervalima koji odgovaraju barem učestalosti poravnanja tržišta

 

Članak 22 – Pravo na promjenu i pravila o naknadama za promjenu opskrbljivača i agregatora

U starom zakonu taj članak vrijedi samo za opskrbljivača, dok u novom za opskrbljivača i agregatora. Pri čemu je agregator definiran kao sudionik na tržištu koji se bavi agregiranjem, a agregiranje je djelatnost koju obavlja fizička ili pravna osoba koja može kombiniranjem snage i/ili iz mreže preuzete električne energije više kupaca ili operatora skladišta energije ili snage i/ili u mrežu predane električne energije više proizvođača ili aktivnih kupaca ili operatora skladišta energije radi sudjelovanja na bilo kojem tržištu električne energije

 

Članak 23 – Ugovor o agregiranju

Ugovor o agregiranju sklapaju korisnik mreže, koji ima osigurane tehničke uvjete te može neovisno o postojećem ugovoru o opskrbi električnom energijom, ugovoru kojim se uređuje otkup električne energije ili ugovoru o agregiranju, sklopiti s agregatorom ugovor o agregiranju u skladu s pravilima o promjeni opskrbljivača i agregatora, kao i obveze operator sustava i agregatora u postupku promjene ili izbora agregatora.

 

Članak 24 – Alati za usporedbu

Kupci iz kategorije kućanstvo/poduzetništvo s očekivanom godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh imaju besplatan pristup barem jednom alatu za usporedbu ponuda opskrbljivača, uključujući ponude za ugovore s dinamičnim određivanjem cijene električne energije u dijelu koji se slobodno ugovara.

 

Članak 25 – Aktivni kupac

Pojam “aktivni kupac” pojavljuje se u novom zakonu, a znači krajnji kupac, ili skupina krajnjih kupaca koji djeluju zajedno, koji troši ili skladišti električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru smještenom unutar definiranih granica ili koji prodaje električnu energiju koju sam proizvodi ili sudjeluje u pružanju fleksibilnosti ili u programima energetske učinkovitosti, uz uvjet da te djelatnosti nisu njegova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost

Može sudjelovati na svim tržištima električne energije.

Proizvodno postrojenje/postrojenje za skladištenje električne energije predaje energiju u mrežu na istom obračunskom mjestu na kojem preuzima

Ne podliježu dvostrukim naknadama, uključujući naknadu za korištenje mreže, za uskladištenu električnu energiju koja ostaje unutar njihova prostora ili za pružanje usluga fleksibilnosti operatoru sustava

Smije pružati nekoliko usluga uključujući uslugu fleksibilnosti, usluge uravnoteženja, odziva potrošnje, regulacije napona, istodobno ako je to tehnički izvedivo

 

Članak 26 Energetske zajednice građana

Institut energetska zajednica građana je novi pravni oblik koji sudjeluju na tržištu energetskih usluga i ima za cilj svim krajnjim kupcima omogućiti sudjelovanje u energetskoj tranziciji na način da upravljaju vlastitom potrošnjom električne energije i provodeći mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, s ciljem postizanja ušteda u potrošnji energije.

Vlasnik udjela ili član u energetskoj zajednici građana može biti fizička ili pravna osoba.

Na obračunskom mjernom mjestu vlasnika udjela odnosno člana energetske zajednice građana vrijede prava i obveze krajnjeg kupca ili aktivnog kupca odnosno korisnika mreže.

Može sudjelovati na svim tržištima električne energije izravno ili putem agregiranja

Višak električne energije proizvedene u okviru energetske zajednice građana, a koja nije potrošena preuzima opskrbljivač na obračunskom mjernom mjestu vlasnika udjela odnosno člana energetske zajednice građana

 

Članak 27 – Prava i obveze energetske zajednice građana

Ne mogu imati u vlasništvu niti upravljati elektroenergetskom distribucijskom mrežom.

Upisuju se u registar koji vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

 

Članak 28 – Upravljanje potrošnjom putem agregiranja

Krajnji kupac može samostalno ili putem agregiranja ravnopravno sudjelovati na svim tržištima električne energije.

Agregator može sudjelovati na svim tržištima električne energije.

Krajnji kupac koji samostalno ili preko neovisnog agregatora sudjeluje u upravljanju potrošnjom plaća naknadu svom opskrbljivaču koji je izravno pogođen aktiviranjem upravljanja potrošnjom.

 

Članci 30-36 – Napredno brojilo

Operator sustava osigurava da se na brojilu aktivnog kupca koji predaje električnu energiju u mrežu može prikazati električna energija koja je predana u mrežu

Ako kupac zahtjeva, operator sustava mu mora staviti na raspolaganje podatke o kupljenoj ili predanoj električnoj energiji.

Ministar odlukom odlučuje o uvođenju sustava naprednog mjerenja u Republici Hrvatskoj na temelju ekonomske procjene svih dugoročnih troškova i koristi takvog sustava za tržište i pojedinog krajnjeg kupca.

Operator sustava dužan je ugraditi napredno brojilo u razumnom roku, a najkasnije u roku od 120 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Operator sustava dužan je svako obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca koje nije opremljeno naprednim brojilom, opremiti brojilom kojim se točno mjeri stvarna potrošnja na tom obračunskom mjernom mjestu.

Neovisno o modelu upravljanja podatcima koji se primjenjuje, operator sustava omogućava svakoj stranci koja ispunjava uvjete, pristup podatcima o krajnjem kupcu.

 

Članak 43 – Ugroženi kupci električne energije

Ugroženim kupcima je zabranjeno zaustaviti isporuku električne energije!

 

Članak 45 – Energetsko siromaštvo

Ovim se člankom određuje da pri ocjenjivanju broja energetski siromašnih kućanstava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi utvrđuje i objavljuju skup kriterija koji mogu uključivati niske prihode, visoke rashode za energiju u okviru raspoloživog dohotka i nisku energetsku učinkovitost.

 

Članak 46 – Proizvođač električne energije

Financijski je odgovoran za odstupanja koja uzrokuje u elektroenergetskom sustavu te može, kao subjekt odgovoran za odstupanje, snositi odgovornost za odstupanje ili svoju odgovornost za odstupanje ugovorno prenosi u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/943 i pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Ima pravo kupovati električnu energiju.

Nudi fleksibilnost.

Dužan je plaćati tarifu za korištenje mreže za energiju koju predaje u prijenosnu odnosno distribucijsku mrežu sukladno metodologijama za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos, odnosno distribuciju električne energije.

 

U dijelu koji određuje skladištenje energije mijenjaju se:

Članak 48 – Skladištenje električne energije

Operator skladišta energije može sudjelovati na tržištima električne energije

Ne smatra se elektroenergetskom djelatnošću ako je postrojenje za skladištenje energije iza obračunskog mjernog mjesta aktivnog kupca ili ako se postrojenje za skladištenje energije koristi isključivo za vlastite potrebe pri čemu se električna energija ne predaje u mrežu.

Ima pravo:

 • prodavati i kupovati električnu energiju
 • nuditi i pružati pomoćne usluge, usluge fleksibilnosti te usluge uravnoteženja
 • pristupa mreži i korištenja prijenosne i distribucijske mreže prema propisanim uvjetima

Dužan je na zahtjev operatora sustava pružiti usluge fleksibilnosti i dodatne usluge te staviti na raspolaganje sve potrebne podatke

 

U dijelu koji definira opskrbu električnom energijom mijenjaju se članci:

Članak 56 – Obavljanje opskrbe električnom energijom

Opskrba električne energije od sada uključuje kupnju i prodaju električne energije veleprodajnom tržištu, prodaju električne energije krajnjim kupcima i skladištima energije, otkup električne energije od aktivnih kupaca, preuzimanje električne energije za aktivnog kupca, skladišta energije i proizvođača te agregiranje.

 

Članak 61 – Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora

Pravila o promjeni opskrbljivača ostaju ista te isto vrijedi za promjenu agregatora.

 

U dijelu koji određuje trgovinu električnom energijom mijenjaju se članci:

Članak 62 – Obavljanje trgovine električnom energijom

Nadodana su dva stavka:

 • Trgovac je financijski odgovoran za odstupanja koje uzrokuje elektroenergetskom sustavu te može snositi ili prenositi odgovornost
 • Za trgovinu električnom energijom koja se vrši isključivo putem burze električne energije opskrbljivač ili trgovac električne energije iz države članice Europske unije nije dužan od Agencije ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, ali je dužan postupati sukladno općim propisima kojima se uređuje poslovanje inozemnih trgovačkih društava i inozemnih trgovaca pojedinaca u Republici Hrvatskoj

 

Članak 63 – Dostupnost podataka u obavljanju trgovine električnom energijom

Ovim se člankom određuje da je svaki trgovac električnom energijom obvezan učiniti dostupnim HERA-i, Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i drugim nadležnim institucijama u Energetskoj zajednici ili u Europskoj uniji, u razdoblju od pet godina, relevantne podatke koji se odnose na sve ugovorene transakcije s kupcima na veleprodajnom tržištu i s operatorom prijenosnog sustava odnosno operatorom tržišta električne energije u svezi s kupnjom i prodajom električne energije, uključujući i izvedenice električne energije, te što ti relevantni podatci moraju uključivati.

 

U dijelu koji se odnosi na rad distribucijskog sustava, mijenjaju se članci:

Članak 68 – Zadaci ODS-a

Dužan davati prednosti proizvodnim postrojenjima koja upotrebljavaju obnovljive izvore energije ili upotrebljavaju visokoučinkovitu kogeneraciju,

Ne smije trgovati električnom energijom, osim za: pokrivanje gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži, osiguravanje usluga fleksibilnosti u distribucijskoj mreži i osiguravanje usluga u distribucijskom sustavu

Može skladištiti energiju za potrebe distribucije ukoliko nema drugih sudionika koji to obavljaju, te iznimno puniti električnih vozila.

 

Članak 70 – Dužnost ODS-a

Uvedena je novost sukladno kojoj ODS je dužan:

 • Sklopiti ugovore o pružanju pomoćnih usluga te usluga fleksibilnosti u distribucijskom sustavu s korisnicima mreže te osiguravati usluge u distribucijskom sustavu na ekonomičan i učinkovit način
 • Voditi registar obračunskih mjernih mjesta svake bilančne grupe za mjesta isporuke električne energije na distribucijskoj mreži

 

Članak 74 – Mrežna pravila distribucijskog sustava

U Mrežna pravila dodana su tri stavka kojima se propisuje:

 • tehnički uvjeti za pružanje pomoćnih usluga i usluga fleksibilnosti
 • tehnički uvjeti za sudjelovanje u upravljanju potrošnjom i proizvodnjom
 • nediskriminacijska i transparentna pravila te postupci pristupa podacima i postupci razmjene podataka među elektroenergetskim subjektima vezanim za upravljanje potrošnjom, proizvodnjom te skladištenjem energije putem agregiranja i korištenje fleksibilnosti uz istodobnu potpunu zaštitu komercijalno osjetljivih podataka

 

Članak 75 – Poticaj za uporabu fleksibilnosti u distribucijskim mrežama

HERA potiče ODS-a na uporabu fleksibilnosti

 

Članak 76 –Integracija elektromobilnosti u elektroenergetsku mrežu

ODS surađuje sa svakom fizičkom ili pravnom osobom koja ima u vlasništvu ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja.

ODS ne može imati u vlasništvu niti razvijati stanice za punjenje električnih vozila, kao i voditi ih niti njima upravljati, osim ako ima u vlasništvu privatne stanice za punjenje isključivo za vlastitu uporabu.

 

Članak 77 – Zadaci ODS-a u upravljanju sustava

Sudionik na tržištu tima pravo pristupa podatcima pod jasnim i jednakim uvjetima, u skladu s propisima o zaštiti podataka.

 

Članak 80 – Obveza povjerljivosti ODS-a

Čuva povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija dobivenih tijekom obavljanja svojih djelatnosti i sprečava da se informacije o vlastitim djelatnostima otkriju na diskriminacijski način.

 

Članak 83-85 – Zatvoreni distribucijski sustav

Operator zatvorenog distribucijskog sustava može imati u vlasništvu, razvijati i voditi stanice za punjenje električnih vozila i postrojenja za skladištenje energije te njima upravljati.

Operator zatvorenog distribucijskog sustava je obvezan ugovorom o međusobnim odnosima urediti prava i obveze sa svim elektroenergetskim subjektima u čije ime od korisnika zatvorenog distribucijskog sustava naplaćuje naknade u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima.

Dužnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava su da vodi, održava i razvija siguran, pouzdan i učinkovit zatvoreni distribucijski sustav, da priključi na zatvoreni distribucijski sustav građevinu pravne i fizičke osobe koja ispunjava uvjete, da izdaje posebne uvjete priključenja u postupku za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju građevina unutar zatvorenog distribucijskog sustava, da osigura korisnicima priključenim na zatvoreni distribucijski sustav propisanu kvalitetu opskrbe električnom energijom, te mjerenje potrošnje električne energije i očitanje mjernih uređaja i drugo.

 

U dijelu koji regulira operatore prijenosnog sustava(OPS) i prijenos električne energije mijenjaju se:

Članak 86-88 –  Zadaci OPS-a

Operator prijenosnog sustava odgovoran je za:

 1. osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovoljava razumnoj potražnji za prijenosom električne energije, pogon, održavanje i razvoj na temelju ekonomskih uvjeta sigurnih, pouzdanih i učinkovitih prijenosnih sustava, vodeći računa o zaštiti okoliša, u bliskoj suradnji sa susjednim operatorima sustava
 2. osiguravanje prikladnih sredstava za ispunjavanje svojih obveza
 3. doprinošenje sigurnosti opskrbe kroz prikladne kapacitete prijenosa i pouzdanost sustava
 4. upravljanje tokovima električne energije u sustavu,
 5. pružanje informacija operatoru drugih sustava, s kojim je njegov sustav međusobno povezan, dostatnih za osiguravanje sigurnog i učinkovitog rada, koordiniranog razvoja i interoperabilnosti međusobno povezanog sustava
 6. osiguravanje nediskriminacije među korisnicima sustava ili kategorijama korisnika sustava, posebno u korist svojih povezanih poduzeća
 7. pružanje informacija korisnicima sustava koje su im potrebne za učinkovit pristup sustavu
 8. naplatu naknada i plaćanja za zagušenje na temelju mehanizma kompenzacije između operatora prijenosnog sustava, dodjeljivanje i upravljanje pristupom treće strane i davanje obrazloženih objašnjenja zaodbijanje takvog pristupa, što prati Agencija pri obavljanju svojih zadataka na temelju odredbi ovoga članka operatori prijenosnih sustava ponajprije olakšavaju integraciju tržišta
 9. nabavu pomoćnih usluga radi osiguranja operativne sigurnosti
 10. donošenje okvira za suradnju i koordinaciju među regionalnim koordinacijskim centrima
 11. sudjelovanje u uspostavi europskih i nacionalnih procjena adekvatnosti resursa
 12. digitalizaciju prijenosnih sustava
 13. upravljanje podatcima, uključujući razvoj sustavâ za upravljanje podatcima, kibernetička sigurnost i zaštitu podataka podložno primjenjivim pravilima i ne dovodeći u pitanje nadležnost drugih tijela
 • operator prijenosnog sustava i vlasnik prijenosnog sustava čuvaju povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija dobivenih tijekom obavljanja svojih djelatnosti
 • OPS ne smije odbiti priključivanje novog proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije

Članak 91  –  Godišnja izvješća OPS-a

OPS je obvezan podnijeti HERA-i izvješće o provedbi svih svojih aktivnosti, odgovornosti i dužnosti u prethodnoj kalendarskoj godini

OPS je dužan javno objaviti na svojim mrežnim stranicama godišnje izvješće o provedbi svih svojih aktivnosti, odgovornosti i dužnost

 

Članak 93 – Mrežna pravila prijenosnog sustava

Mrežnim pravilima prijenosnog sustava propisuju se:

 • tehnički uvjeti za pružanje pomoćnih usluga i usluga fleksibilnosti
 • tehnički uvjeti za sudjelovanje u upravljanju potrošnjom i proizvodnjom
 • način provedbe ograničenja i/ili privremene obustave isporuke električne energije u uvjetima manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu
 • nediskriminacijska i transparentna pravila te postupci pristupa podacima i postupci razmjene podataka među elektroenergetskim subjektima vezanim za upravljanje potrošnjom putem agregiranja i korištenje fleksibilnosti uz istodobnu potpunu zaštitu komercijalno osjetljivih podataka

 

U dijelu koji određuje razdvajanje operatora prijenosnog sustava, mijenja se

Članak 99 – sredstva, oprema, osoblje i identitet

Djelatnost prijenosa električne energije uključuje:

 1. zastupanje operatora prijenosnog sustava i kontakte s trećim stranama regulatornim tijelima
 2. zastupanje operatora prijenosnog sustava unutar ENTSO-a za električnu energiju;
 3. dodjeljivanje i upravljanje pristupom trećih strana na nediskriminacijskoj osnovi

između korisnika mreže ili kategorija korištenja mreže

 1. ubiranje svih naknada povezanih s prijenosnim sustavom, uključujući naknade za

pristup, energiju za gubitke i naknade za pomoćne usluge

 1. rad, održavanje i razvoj sigurnog, učinkovitog i ekonomičnog prijenosnog sustava
 2. planiranje ulaganja koje osigurava dugoročnu sposobnost sustava da udovolji razumnoj potražnji te koje jamči sigurnost opskrbe
 3. uspostavljanje zajedničkih pothvata, uključujući one s jednim operatorom prijenosnog sustava ili više njih, burzama električne energije te drugim odgovarajućim sudionicima za postizanje ciljeva razvoja stvaranja regionalnih tržišta ili olakšavanja procesa liberalizacije
 4. sve korporativne usluge, uključujući pravne usluge, računovodstvene usluge i usluge informacijske tehnologije.

Neovisni operator prijenosa organiziran je kao dioničko društvo u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje trgovačkih društava.

 

Članak 100 – Neovisnost operatora prijenosa

Neovisni operator prijenosa ne smije diskriminirati različite fizičke ili pravne osobe i ne smije ograničavati, narušavati ni sprečavati tržišno natjecanje u području proizvodnje ili opskrbe.

Neovisni operator prijenosa ne smije biti izravno ni neizravno vlasnik udjela ni u jednom ovisnom društvu vertikalno integriranog subjekta koje obavlja djelatnost proizvodnje ili opskrbe, niti primati dividende niti drugu financijsku korist od tog ovisnog društva.

 

Članak 104 – Razvoj mreže i ovlasti za donošenje odluka o ulaganjima

OPS je dužan bez odgađanja objaviti svoj desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže na svojim mrežnim stranicama, te ga dostaviti Ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Prilikom izrade desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže, operator prijenosnog sustava planira razvoj proizvodnje i potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj I razmjene električne energije s drugim zemljama

 

Članak 107 – Certificiranje u vezi s trećim zemljama

Ministarstvo nadležno za energetiku utvrđuje ugrožava li izdavanje certifikata koji izdaje HERA sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske i Europske unije te svoje stajalište dostavlja HERA-i u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti HERA-e.

Certificiranje se može odbiti ako dodjela certifikata ugrožava sigurnost opskrbe države članice energijom ili sigurnost opskrbe druge države članice energijom

 

Članak 108 – Vlasništvo OPS-a nad postrojenjima za skladištenje energije

OPS ne smije imati u vlasništvu, razvijati postrojenja za skladištenje energije, voditi ih ili njima upravljati

 

U dijelu kojim se određuju regulatorna tijela mijenjaju se:

Članak 109 – Neovisnost regulatornih tijela

Agencija, njezini radnici, predsjednik i ostali članovi Upravnog vijeća u provođenju regulatornih zadataka koji su im povjereni ovim Zakonom djeluju neovisno o bilo kojim tržišnim interesima i ne traže niti primaju upute od Vlade Republike Hrvatske niti bilo kojeg drugog subjekta pri provođenju regulatornih zadataka.

Članak 113 – Regulatorna suradnja među regulatornim tijelima na prekograničnim pitanjima

Agencija surađuje s drugim regulatornim tijelima barem na regionalnoj razini radi koordiniranja zajedničkog nadzora nad subjektima te koordiniranja zajedničkog nadzora.

Članak 114 – Dužnosti i ovlasti regulatornih tijela u pogledu regionalnih koordinacijskih centara

Agencija ima ovlast, ukoliko se u Republici Hrvatskoj osnuje Regionalni koordinacijski centar, izricanja učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija regionalnom koordinacijskom centru ako ne ispunjava svoje obveze.

 

U dijelu koji određuje nadzor mijenja se:

Članak 122 – Ovlasti Agencije u postupka nadzora

Agencija nadzire provođenje odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te uredbi Europske unije čija se provedba osigurava odredbama ovoga Zakona.

 

cijeli zakon možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1940.html