Ana Getaldić je u ožujku 2019. godine zaposlena kao mlađa stručna suradnica.

U DOOR-u je zadužena za provedbu projektnih aktivnosti.

Ana se trenutno nalazi na porodiljnom dopustu.

°°°

Anu možete kontaktirati na:

E. ana.getaldic@door.hr