Ana Getaldić je diplomirala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGNF) 2013. godine. Paralelno uz rad, 2016. godine upisala je doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo na RGNF-u kao stipendist Fakulteta. Područje interesa obuhvaća zaštitu okoliša, održivost i energetiku.
Prethodno iskustvo rada unutar Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost uključuje rad na pripremi dokumentacije, prijavi i provedbi projekata, praćenju transpozicije europskih direktiva i njihove provedbe u RH, izradi nacionalnih akcijskih planova te izvještavanju Europske komisije i nadležnih ministarstava. Prije dolaska u DOOR radila je u Institute for European Energy and Climate Policy, Nizozemska. U DOOR-u radi na poziciji mlađe stručne suradnice.

Ana se trenutno nalazi na porodiljnom dopustu.

°°°

Anu možete kontaktirati na:

E. ana.getaldic@door.hr