CILJEVI PROJEKTA

Osnovni problemi u području održivog razvoja i politika zaštite okoliša u Hrvatskoj obuhvaćaju nedostatno sudjelovanje javnosti i pristup pravdi u području politika održivog razvoja i zaštite okoliša, potrebu za jačanjem administrativnih kapaciteta za implementaciju legislative o okolišu i nedovoljnu osviještenost javnosti o održivom razvoju i zaštiti okoliša te mogućnostima implementacije dobrih praksi u svakodnevne aktivnosti.

Zato projekt LED ima sljedeće ciljeve:

  1. Uspostaviti javni dijalog između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i građana kroz razvoj Akcijskih planova održivog korištenja energije
  2. Povećati svijest javnosti o održivom energetskom razvoju u 3 ruralna područja

Trajanje projekta:
18 mjeseci (6.4.2013. – 5.10.2014.)

Utrošena sredstva:
142.251,48 eur

Izvor financiranja:
EU putem programa IPA 2010, Ured za udruge Vlade RH, vlastita sredstva

REZULTATI

Analizirane su postojeće energetske politike na području tri LAG-a: Una, Valis Colapis i Poreština.

Održano je devet treninga o održivoj energetici za različite skupine dionika (škole, jedinice lokalne samouprave i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) u Rečici, Višnanju, Sunji, Sjeverovcu i Poreču.

Radionice u Sjeverovcu i Rečici uključivale su i praktični dio, izgradnju sunčevog toplinskog kolektora.

U participativnom procesu izrađeni su nacrti Akcijskih planova energetski održivog razvitka:

LAG Una
LAG Valis Collapis
Općina Funtana

Participativan proces uključivao je radionice s općinskim vijećnicima, članovima LAG-ova, poduzetnicima, OPG-ovima, stručnjacima i ostalim zainteresiranim građanima u Majuru, Dvoru, Funtani, Tar Vabrigi, Karlovcu i Rečici.

Društveni edukacijski centri opremljeni opremom za korištenje obnovljivih izvora energije

Društveni dom Sjeverovac: učinkoviti sustav grijanja na krutu biomasu koji koristi tehnologiju pirolize, uz dogrijavanje sunčevim toplinskim kolektorima

Znanstveno edukacijski centar Višnjan: sunčana elektrana, toplinski kolektori za grijanje potrošne tople vode i sobna peć na biomasu (pelete)

Centar za mlade Zamršje, Rečica: sunčana elektrana
Društveni edukacijski centri opskrbljeni su i informativnim i promotivnim materijalima

Izrađen priručnikEnergija za lokalni razvoj“

Snimljen film o korištenju obnovljivih izvora energije u gradu i okrugu Güssing

Održana je završna projektna konferencija za Lokalne akcijske grupe, sa stotinu sudionika.


PARTNERI NA PROJEKTU

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja,
Zagreb
www.door.hr

Znanstveno edukacijski centar Višnjan
www.sci.hr

Društvo za promicanje kulture življenja
Zvono uz Kupu, Karlovac
www.zuk.hr

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.