Online razgovor o rješenjima u suzbijanju energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma nekretnina

Dana 28. listopada 2021. od 15:45 do 16:15 sati održat će se razgovor o mogućim rješenjima za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja nekretnina u sklopu Europskog tjedna održive energije (eng. EU Sustainable Energy Week, EUSEW). Razgovor će predvoditi koordinator projekta ENPOR-a, Vlasis Oikonomou (IEECP), uz podršku Manon Burbidge sa Sveučilišta u Manchesteru. Oni će predstaviti prve preporuke za potporu politikama temeljene na istraživanju, koristeći analizu najnovijih rezultata istraživanja energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma u sklopu projekta ENPOR.

Razgovor će omogućiti premošćivanje jaza u znanju između donositelja politika, najmodavaca i najmoprimaca koji se suočavaju s energetskim siromaštvom. Uz to, predstavit će se i primjeri dobre prakse te politike iz cijele Europe.

Osim toga, sudionicima će po prvi puta biti prikazan inovativni alat – nadzorna ploče za energetsko siromaštvo (eng. Energy Poverty Dashboard), koji će biti objavljen početkom studenog 2021. godine.

Cijeli program Europskog tjedna održive energije možete pregledati na sljedećoj poveznici:

https://eusew.eu/sites/default/files/EUSEW%202021_Programme%20Energy%20talks.pdf

Na Europsko tjednu održive energije možete sudjelovati izradom korisničkog računa na službenoj stranici događaja: https://eusew.eu/policy-conference-2021


A new analysis on the role of hydrogen in the energy transition has just come out!

The Spanish foundation Fundación Renovables has published a new analysis entitled “The role of hydrogen in the energy transition. Analysis and positioning.

The analysis clearly points out that hydrogen should play a complementary role in electrifying final energy consumption. The analysis emphasizes that the only solution in the energy transition is sustainable hydrogen generated by electrolysis of water where electricity is 100% produced from renewable energy sources, and the hydrogen production should be carried out at points as close as possible to its consumption.

Hydrogen injection into the gas grid should be avoided in order to avoid the use of fossil fuels and to avoid reducing the hydrogen energy value. The analysis clearly seeks to show that any alternative to hydrogen aggravates the problem and slows down the achievement of a zero-emission economy.

 

Picture source: Pixabay

The analysis explains that hydrogen produced from renewable energy sources has a future in decarbonisation, but should take into account the fact that such a solution must be developed rationally in accordance with the technological maturity that international organizations position only after 2030, which is why energy companies’ proposals about such solutions and media expectations are not coherent.


Saznajte nove informacije o rješenjima i preprekama za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma

U utorak, 5. listopada 2021. godine, od 12:30 – 13:10 CET održat će se prvi Lunch Talk o rješenjima i preprekama za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma. Cilj rasprave je prikazati rezultate istraživanja provedenog u sklopu projekta ENPOR o strukturnim čimbenicima koji utječu na politike ublažavanja energetskog siromaštva u Europi. Teme koje će biti u fokusu su financijski, politički i tehnološki izazovi i rješenja za provedbu politika implementacije mjera energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma, a imati ćete i prilike podijelite svoja iskustva i potencijalna rješenja.

Ovo je prvi događaj takve vrste u sklopu projekta ENPOR, nakon čega će se 2. studenoga održati drugi (s novim interaktivnim mrežnim alatom) i 7. prosinca treći s naglaskom na to kako će paket „Fit for 55“ utjecati na ublažavanje energetskog siromaštva.

Registrirati se možete OVDJE.

Izvješće o preprekama koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://door.hr/novo-izvjesce-o-preprekama-koje-sprjecavaju-ulaganje-u-mjere-energetske-ucinkovitosti-u-sektoru-privatnog-najma-u-europi/.


Pogledajte zanimljivosti u novom biltenu u sklopu projekta ENPOR

Izašao je drugi bilten u sklopu projekta ENPOR u kojem možete pročitati što sprječava provedbu politike energetske učinkovitosti u europskom privatnom sektoru najma, kako energetsko siromaštvo utječe na žene, kako Grčka rješava problem energetskog siromaštva te hoće li novi paket “Fit for 55”, koji predviđa ugljičnu neutralnost do 2050., pomoći energetski siromašnima. Također, možete sudjelovati u nizu online razgovora o znanosti i o praksi politike vezane uz energetsko siromaštvo u kojem će biti uključeni stručnjaci, kreatore politike i akademici te poslušati konferenciju o energetskom siromaštvu, kao i forum na kojem će se raspravljati o prvim rezultatima u sklopu projekta ENPOR. Ove i ostale zanimljivosti u sklopu projekta ENPOR možete naći na sljedećoj poveznici:

https://nl-enpor.klimabuendnis.org/index.php?id=229.


Konferencija o održivom poljoprivredno-prehrambenom sustavu

U sklopu projekta “AGROS – AGRofood sustainable gOalS” pripremljena je završna konferencija pod nazivom “Globalni ciljevi održivog razvoja (SDG)”. Konferencija će se održati 28. rujna 2021. (utorak) u terminu od 14:00 – 16:00 sati, uživo na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta, kao i spomenute konferencije, prvenstveno je zajedničkom raspravom i dijalogom odrediti smjernice u obrazovanju o održivom poljoprivredno-prehrambenom sustavu. Opći fokus projekta je na povećanju znanja stručnjaka u poljoprivredno-prehrambenom sektoru diljem EU-a, prekvalifikaciji i unapređenju radnika zaposlenih u drugim sektorima i/ili osoba koje su trenutno nezaposlene. To bi se postiglo prijenosom dinamičke metodologije i materijala temeljenih na ciljevima održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals, SDG), te inovativnim pristupima koji se odnose na hranu, jačanje suradnje između industrije i obrazovanja. Osim toga, projektom se želi pružiti profesionalcima/ nastavnicima/trenerima novi alat za ocjenjivanje kojim će provjeriti svoje vještine u odnosu na nove vještine koje su tražene u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i u odnosu na ciljeve održivog razvoja.

Projekt je financiran preko programa Erasmus+, a provodi se u 6 zemalja (Hrvatska, Grčka, Cipar, Španjolska, Litva i Srbija).

Detaljan program konferencije kao i poveznicu za prijavu sudionika možete naći u Pozivu.

Izvor slike: agroshub.eu


The new report about barriers preventing investment in energy efficiency measures in Europe’s Private Rented Sector

The new report was published as part of the ENPOR project entitled “Structural Factors Impacting Energy Efficiency Policy Implementation in the European Private Rented Sector”.

This report examines the structural barriers preventing investment in energy efficiency measures in Europe’s Private Rented Sector housing stock. The analysis is undertaken with reference to the broader trends in private renting, the regulatory landscape that currently exists, and the need to reduce social vulnerability and income poverty more generally. The analysis consists of an introduction detailing historical and geographical trends in Europe, using case studies and elaborating upon research and policy analysis from previous ENPOR project reports. Partners from the ENPOR Consortium also provided expert situated viewpoints, which were drawn together to provide a holistic overview of factors contributing to the key barriers, as well as suggesting potential solutions from a multi-stakeholder perspective, supplemented by the survey’s findings.

Little data exists on the private rented sector in post-communist Central and Eastern Europe countries. In Hungary, a 2000 study found that no statistical data existed on the private rented sector, although rates tended to be under 10% (Erdosi et al., 2000), whilst in Croatia, according to the report “Housing Policy Reforms in Post-Socialist Europe”, is suggested that sector is functioning within the informal economy to a large extent

As a result of a lack of data collection on the sector, lack of attention by state policies, and general data gap, the sector continues to operate largely informally and with the “negative corresponding attributes of grey market activity”. If it is not known how many people use the rented sector as housing, or if it is not adequately addressed by government policies, it will be difficult to properly target vulnerable tenants in private rented sector, or to create policies which address the specific needs of these stakeholders in general terms or with regards to energy efficiency, if they are politically and structurally invisible.


Novo izvješće o preprekama koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi

Objavljeno je novo izvješće u sklopu projekta ENPOR pod nazivom „Strukturni čimbenici koji utječu na provedbu politike energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi“.

U izvješću se ispituju strukturne prepreke koje sprječavaju ulaganje u mjere energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi. Analiza sadrži osvrt na šire trendove u privatnom iznajmljivanju, trenutni regulatorni okvir i potrebu smanjenja socijalne ugroženosti i siromaštva. Analiza se sastoji od uvoda koji detaljno opisuje povijesne i geografske trendove u Europi, koristeći studije slučaja i elaborirajući istraživanje i analizu politike iz prethodnih izvješća koji su izrađeni u sklopu projekta ENPOR. Partneri iz ENPOR konzorcija također su iznijeli svoja stručna razmišljanja koja su zajedno obuhvaćena kako bi pružili cjelovit pregled čimbenika koji pridonose ključnim preprekama, te nudeći moguća rješenja dopunjena rezultatima istraživanja.

Malo je podataka o sektoru privatnog najma u postkomunističkim zemljama Srednje i Istočne Europe. U Mađarskoj je izrađena studija u 2000. godini koja pokazuje da ne postoje statistički podaci o sektoru privatnog najma, iako su stope bile ispod 10% (Erdosi i sur., 2000.), dok je u Hrvatskoj, prema izvješću “Reforme stambene politike u postsocijalističkoj Europi“, sugerirano da sektor funkcionira u okviru neformalne ekonomije, i to u velikoj mjeri.

Kao rezultat nedostatka podataka o sektoru privatnog najma, nedostatka fokusa nacionalnih politika i općeg jaza u podacima, sektor nastavlja djelovati uglavnom neformalno i s “negativnim atributima aktivnosti na sivom tržištu”. Ako se ne zna koliko ljudi je u privatnom najmu ili ako se politikom ne rješava taj problem, bit će teško definirati ranjive stanare u sektoru privatnog najma ili izraditi politike koje će odgovoriti na njihove posebne potrebe, općenito ili u pogledu energetske učinkovitosti, jer su politički i strukturno nevidljivi.


Analiza politika i mjera za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma

U sklopu projekta ENPOR – Mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma, izrađena je Analiza politika i mjera u privatnom sektoru najma. U dokumentu je provedena analiza i procjena postojeće politike za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma diljem EU-a i šire, a cilj Analize je istražiti ciljeve, sadržaj i strukturu politika u sektoru privatnog najma. Pregledane su sve uspješne i neuspješne strategije usmjerene na unapređenje mjera za suzbijanje i ublažavanje energetskog siromaštva među ranjivim građanima u sektoru privatnog najma i identificirani su širi strukturnih izazova u vrsti potpore koja je trenutno dostupna energetski siromašnim kućanstvima.

Analiza pruža indikativni uvid u cjelokupnu tipologiju mjera potpore i intervencija. S obzirom na to da do sada nije provedena analiza takve vrste na globalnoj razini, u Analizi se predlaže okvir podrške za razvoj metodoloških alata i analitičkih pristupa za buduća istraživanja u sektoru privatnog najma.

Analiza se sastoji od tri dijela. Prvo dio sadrži pregled i raspravu o mjerama koje su se prikupile, na temelju nekoliko kriterija, uključujući tko provodi politiku, prema kome je politika usmjerena, geografske i vremenske čimbenike, jesu li uključeni ugroženi stanari i jesu li neki oblici sudjelovanja javnosti uključeni u proces donošenja odluka. Drugi dio sadrži analitički sažetak politika temeljenih na dobro utvrđenim načelima energetske pravde, dok treći dio sadrži zaključak s preporukama koje identificiraju nedostatke u postojećem znanju i praksi te prijedloge za daljnje korake.


Workshop on Energy Poverty: Why is it important and how can municipalities fight it?

The Covenant of Mayors Europe joined forces with the ENPOR Project and the EU Energy Poverty Advisory Hub to organise a workshop entitled:

“Energy Poverty: Why is it important and how can municipalities fight it?” as part of the Climate Alliance International Conference on 9 September 2021, 14:00-15:30 CET online |Register here: http://ow.ly/qJWz50FJYFS.

The current pandemic has shown the urgent need to tackle energy poverty if we are to create a social Europe that meets the needs of all its inhabitants. Municipalities also have a key role to play in fighting energy poverty by making energy services such as heating and cooling affordable and through measures that help their citizens to use less energy in the first place. This workshop will explore the key drivers and barriers to alleviate energy poverty as well as solutions in a municipal setting.

The Workshop will take place in English and online, no fee involved, registration required (open until 2nd of September 2021).


Podcast Episode on housing policies and Energy Vulnerability

Is the #RenovationWave on track to address the complexity of fuel poverty? European policies seem to be getting a better grasp of the phenomenon. Still, even today, although #energypoverty and vulnerability are getting more and more attention, many factors remain entirely unexplored. This is particularly the case for the private rented sector. Marine Cornelis recorded a podcast episode to discuss this issue with Manon Burbidge and Professor Stefan Bouzarovski.

They discuss the findings of their Report on energy poverty in the private rented sector as part of the #ENPOR project.

Listen here: https://anchor.fm/energethic/episodes/Housing-policies-should-focus-on-the-people-who-live-in-them–with-Stefan-Bouzarovski-and-Manon-Burbidge–ENPOR-project-ets6aj