ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo (Energy Poverty Dashboard)

ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo otkriva geografska područja na kojem se pojavljuje energetsko siromaštvo u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća te pomože u otkrivanju, kvantificiranju i praćenju učinaka politika o povećanju energetske učinkovitosti za sve oblike energetski siromašnih kućanstava.

ENPOR GIS alat energetskog siromaštva sastoji se od 2 elementa:

  1. Online karte za prikaz zemljopisnog položaja energetskog siromaštva u sektoru iznajmljivanja. Karte će pomoći u vizualizaciji podataka na nacionalnoj, regionalnoj i (gdje je moguće) subregionalnoj skali koristeći podatke iz EU-SILC-a, EU EPOV-a i anketa o popisima stanovništva i proračunu kućanstava;
  2. Interaktivne karte politika vezanih uz energetsku učinkovitost u privatnom sektoru iznajmljivanja. Interaktivna karta omogućit će lokalnim agencijama povezivanje ranjivih kućanstava s relevantnim politikama, te će osigurati participativnu platformu za sve dionike, posebno nacionalne REACT grupe, da podijele iskustva s politikama i da se uključe u lokalno donošenje odluka vezanih uz energetsku učinkovitost.

Nadzorna ploča energetskog siromaštva prvi je alat te vrste, koji prostorno identificira energetsko siromaštvo u privatnom sektoru iznajmljivanja diljem Europe. Alat je koristan za nevladine organizacije, civilno društvo i upravna tijela jer imaju pristup informacijama o energetski siromašnom stanovništvu, najboljim praksama i politikama za rješavanje ovog problema, te vizualizirani prikaz poduzimaju li se projekti u područjima najveće potrebe.

Link na alat: https://www.enpor.eu/energy-poverty-dashboard/