LIFE Unify consortium published lessons learned on developing and implementing SECAPs from the LIFE Unify Project

The LIFE Unify consortium publishes a document entitled “Planning climate action at the local level. Lessons Learned on developing and implementing SECAPs from the LIFE Unify Project“.

The document presents the experiences gained by LIFE Unify partners working at the local level on action plans for energy sustainable development and climate adaptation (SECAPs). The main conclusions and trends in the five EU Member States (Czechia, France, Poland, Slovenia and Spain) in the period from 2019 to 2021 were summarized.

In addition, the document lists proposals for accelerating local climate action, such as:

 • increased institutional support to municipalities, especially from the national level
 • more involvement of all political parties as well as increased public participation
 • adequate and consistent funding through established financial instruments, especially relevant for small municipal units

The importance of planning action plans for sustainable energy development and climate adaptation is growing every day as more than 70% of EU citizens are expected to live in urban areas by 2030. Therefore, EU local governments will play a fundamental role in accelerating climate action across the EU and fostering the necessary transformation into a decarbonised society.

Regions and municipalities will be the first to be affected by the climate crisis and are also the primary platform for citizen engagement. Therefore, they are best suited for developing efficient and tailored solutions through the development of sustainable mobility and transport, the use of renewable energy sources, encouraging own energy production and energy communities to support energy efficiency in buildings, and promoting green spaces in cities, sustainable food chains and more.

DOOR is one of the partners in the project “UNIFY: Connecting the EU in the field of climate action” funded by the LIFE program worth 2,772,365 euros, from September 1, 2019 to August 31, 2022. You can find HERE more information about the project.

Text source: https://unify.caneurope.org/2022/02/03/report-lessons-learned-on-secaps/


U sklopu projekta LIFE UNIFY objavljene su naučene lekcije o izradi i provedbi SECAP-a

Konzorcij projekta LIFE Unify objavio je dokument pod nazivom “Planiranje klimatskih akcija na lokalnoj razini. Naučene lekcije o izradi i provedbi SECAP-a iz projekta LIFE Unify

Dokument prikazuje iskustva stečena od strane LIFE Unify partnera koji na lokalnoj razini rade na akcijskim planovima za energetski održivi razvitak i prilagodbu klimi (SECAP-ima). Sažeti su glavni zaključci i trendovi u pet država članica EU-a (Češkoj, Francuskoj, Poljskoj, Sloveniji i Španjolskoj) u razdoblju od 2019. do 2021.

Uz to, u dokumentu su navedeni prijedlozi za ubrzanje lokalnog klimatskog djelovanja, a to su:

 • povećana institucionalna podrška općinama, posebno na nacionalnoj razini;
 • veći angažman svih političkih stranaka kao i povećano sudjelovanje javnosti;
 • odgovarajuće i dosljedno financiranje kroz uspostavljene financijske instrumente, što je posebno relevantno za jedinice lokalne samouprave.

Važnost planiranja i provedbe akcijski planova za energetski održivi razvitak i prilagodbu klimi je svaki dan sve veća jer se očekuje da će više od 70% građana EU-a živjeti u urbanim područjima do 2030. godine. Zbog toga će jedinice lokalne samouprave EU-a igrati temeljnu ulogu u ubrzavanju djelovanja diljem EU-a i poticanju potrebne transformacije u dekarbonizirano društvo.

Jedinice regionalne i lokalne samouprave biti će prva linija obrane od klimatskih promjena te će ujedno biti i primarna platforma za angažiranje građana. Prema tome, jedinice lokalne samouprave su najpogodnije za razvoj učinkovitih i prilagođenih rješenja kroz razvoj održive mobilnosti i transporta, primjenu obnovljivih izvora energije, poticanje vlastite proizvodnje energije i energetskih zajednica kao potpora energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, te kroz promicanje zelenih površina u gradovima, održivih prehrambenih lanaca itd.

DOOR je jedan od partnera na projektu „UNIFY: Spajanje EU-a na području klimatskih akcija“ koji je financiran LIFE programom u vrijednosti od 2.772.365 eura, a traje  od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Više o projektu možete pročitati OVDJE.

Izvor teksta: https://unify.caneurope.org/2022/02/03/report-lessons-learned-on-secaps/


NGOs will recieve 7 million euros prom LIFE Call for their green projects

A special LIFE 2020 call (NGO4GD) for the submission of NGOs project proposals on the European Green Deal will allocate 7 million euros to reduce the impact of the COVID-19 pandemic on the non-profit sector. Funds will be allocated for the recovery of this sector and at the same time to encourage the public to participate in achieving the goals of the European Green Deal.

The funds will help 27 NGOs working in the field of climate, energy and environment in 14 European countries (Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Ireland, Spain, France, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, the Netherlands and the United Kingdom), to implement various projects aimed at achieving the goals of the European Green Deal.

Some of the topics that the projects will address are the following:

 • improving climate education and action, especially in schools and in local community;
 • increasing the quality and biodiversity of water bodies, promoting the implementation of the farm to fork strategy and encouraging green development in cities and rural communities;
 • encouraging the participation of civil society in the circular economy through knowledge transfer and an effective digital communication strategy;
 • raising awareness of the links between marine and blue carbon – carbon sequestration in coastal ecosystems, in order to encourage the action of young people and coastal communities in this area;
 • reducing pressure on tropical forests from supply chains of soft commodities linked to the European market by influencing corporate decision-making in cooperation with European financial institutions and international civil society organizations;
 • setting a volunteer movement for nature restoration and management of activities in this field with the aim of connecting citizens with nature and better conservation of species and habitats;
 • increasing the participation of civil society in achieving the goals of the European Green Deal with a focus on biodiversity and ecosystems, and raising awareness of the negative impact of urbanization, intensive agriculture, hydropower and dams, industry and mass tourism on biodiversity and ecosystems;
 • increasing knowledge about energy communities among decision-makers, regional activists and citizens.

You can view all projects allocated by country HERE.

Text source: https://cinea.ec.europa.eu/news/more-eu7-million-life-funding-ngos-2022-01-25_hr


LIFE pozivom neprofitne organizacije će dobiti 7 milijuna eura za zelene projekte

Posebnim pozivom LIFE 2020. (NGO4GD) za dostavu prijedloga projekata nevladinih organizacija o europskom zelenom planu dodijelit će se 7 milijuna eura za smanjenje utjecaja pandemije COVID-19 na poslovanje neprofitnog sektora. Sredstva će se dodijeliti za oporavak tog sektora te istovremeno za poticanje javnosti na sudjelovanje u ostvarenju ciljeva europskog zelenog plana.

Ukupno 27 nevladinih organizacija, koji djeluju u području klime, energije i okoliša u 14 europskih zemalja (Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Irskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Nizozemskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu), dodijeljenim sredstvima će provesti različite projekte koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana.

Neke od tema kojima će se projekti baviti su sljedeće:

 • poboljšanje obrazovanja o klimi i djelovanja u području klime, posebno u školama i lokalnoj zajednici;
 • povećanje kvalitete i bioraznolikosti, promicanje provedbe strategije „od polja do stola” i poticanje zelenog razvoja u gradovima i ruralnim zajednicama;
 • poticanje sudjelovanja civilnog društva u kružnom gospodarstvu prijenosom znanja i učinkovitom strategijom digitalne komunikacije;
 • širenje svijesti o vezama između zaštite mora i plavog ugljika – sekvestracija ugljika u obalnim ekosustavima, kako bi se potaknulo djelovanje mladih i obalnih zajednica na tom području;
 • smanjenje pritiska na tropske šume od lanaca opskrbe proizvodima koji se uzgajaju, a povezani su s europskim tržištem utjecajem na korporativno donošenje odluka u suradnji s europskim financijskim institucijama i međunarodnim civilnim društvenim organizacijama;
 • osnivanje volonterskog pokreta za obnovu prirode i upravljanje djelovanjem na području prirode s ciljem povezivanja građana s prirodom i boljim očuvanjem vrste i staništa;
 • povećanje sudjelovanja civilnog društva u ostvarivanu ciljeva europskog zelenog plana s fokusom na bioraznolikost i ekosustave, te širenje svijesti o negativnom utjecaju urbanizacije, intenzivne poljoprivrede, hidroelektrana i brana, industrije i masovnog turizma na bioraznolikost i ekosustavi;
 • povećanje znanja o energetskim zajednicama među donositeljima odluka, regionalnim aktivistima i građanima.

Sve projekte raspoređene po zemljama možete pregledati OVDJE.

Izvor teksta: https://cinea.ec.europa.eu/news/more-eu7-million-life-funding-ngos-2022-01-25_hr


95 milijuna eura dostupno za financiranje vaših projektnih ideja za ubrzanje tranzicije na čistu energiju!

LIFE Clean Energy Transition Call for Proposals 2021. uključuje 18 tema otvorenih za podnošenje prijedloga. Financiranje je dostupno za projektne ideje koje će:

 • izgraditi okvir mjera za tranziciju na čistu energiju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
 • ubrzati tržište za tranziciju na čistu energiju uvođenjem tehnologije, digitalizacije, novih usluga i poslovnih modela te poboljšanjem srodnih profesionalnih vještina
 • privući privatna financiranja za ulaganja u održivu energiju i podržati razvoj lokalnih i regionalnih projekata koji ulažu u čistu energiju
 • uključiti i osnažiti građane u tranziciju na čistu energiju.

Pogledajte svih 18 tema i odlučite kako možete pomoći u ubrzavanju tranzicije na čistu energiju! Dodatne upute o svakoj temi kao i o tome kako napisati izvrstan prijedlog objavljene su na namjenskoj stranici za dostavu prijedloga 2021. Započnite svoj prijedlog sada i pošaljite ga prije 12. siječnja 2022., 17:00 prema briselskom vremenu.

Izvor teksta i fotografije: https://cinea.ec.europa.eu/news/eur-95-million-available-funding-your-project-ideas-accelerate-clean-energy-transition-europe_en