Doneseni su programi za dodjelu sredstva Modernizacijskog fonda za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Objavljeni su programi dodjele državnih potpora putem Modernizacijskog fonda za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije za čije je provođenje nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

Cilj programa je poticanje povećanja energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji i djelatnosti opskrbe parom i klimatizacije te omogućiti održiv i uključiv rast za konkurentnije gospodarstvo uz uštedu energije i smanjenje emisija CO2 kako bi se postigao ambiciozan klimatski cilj do 2030.

To bi se trebalo postići kroz:

 • ulaganja u uštede toplinske i električne energije;
 • oporabu toplinske energiju i njenu preradu u električnu energiju, proširenje, modernizaciju, zamjenu postojećih postrojenja ili dijelova postrojenja;
 • zamjenu fosilnih goriva u energetsko intenzivnim procesima električnom energijom ili kroz korištenje zamjenskih goriva kao što je gorivo dobiveno iz otpada koji se ne može ponovno koristiti i reciklirati, a doprinosi povećanju energetske učinkovitosti u EU ETS postrojenjima, a time i optimizaciji sustava gospodarenja otpadom;
 • povećanje korištenja industrijskih otpadnih plinova za proizvodnju energije.

Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Cilj Programa je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Program je namijenjen poduzetnicima iz prerađivačke industrije i toplanama sa sustavom za centralno toplinsko grijanje i hlađenje radi ulaganja u izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije. Razlog je smanjenje ovisnosti o nabavi energije i smanjenju troškova nabavke energije na tržištu te smanjenje potrošnje konvencionalnih izvora energije.

Za oba programa vrijedi sljedeće:

 • Planirani iznos za financiranje aktivnosti iz Programa je 600 milijuna kuna, a za 2022. godinu izdvojeno je 300 milijuna kuna.
 • Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji pripadaju području prerađivačke industrije ili opskrbe parom i klimatizacije.
 • Najniži iznos potpore je 750.000,00 kuna, a najveći 112.500.000,00 kuna koje poduzetnik može dobiti po projektu.
 • Potpore se dodjeljuju od dana stupanja na snagu programa do iskorištenosti sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Modernizacijski fond je uspostavljen na temelju Direktive (EU) 2018/410 radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika za podršku državama članicama u postizanju ciljeva europskog zelenog plana.

Fond se financira prodajom 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju 2021. – 2030. te prodajom dijela emisijskih jedinica koje mogu biti dodatno prenesene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, a predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta.  Hrvatskoj pripada 3,14%, odnosno 14,6 milijuna emisijskih jedinica za isto razdoblje od ukupnih sredstava Modernizacijskog fonda.

Ostale detalje programa možete pročitati na sljedećim poveznicama:

Programa dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

Programa dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Izvor slike: Freepik


Modernizacijski fond je u prvoj godini rada uložio gotovo 900 milijuna eura za ispunjavanje klimatskih i energetskih ciljeva

Modernizacijski fond je u svojoj prvoj godini rada stavio na raspolaganje 898,43 milijuna eura za osam država korisnica kako bi pomogli u modernizaciji njihovih energetskih sustava, smanjenju emisija stakleničkih plinova u energetici, industriji, prometu i poljoprivredi i ispunjavanju njihovih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine. Sredstva Fonda su se investirala u Češku (320 milijuna eura), Estoniju (24,59 milijuna eura), Hrvatsku (2,15 milijuna eura), Mađarsku (34,28 milijuna eura), Litvu (28 milijuna eura), Poljsku (346,40 milijuna eura), Rumunjsku (22,99 milijuna eura) i Slovačku (120 milijuna eura).

Modernizacijski fond podržao je 26 investicijskih prijedloga u područjima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, modernizacije elektroenergetskih mreža i energetske učinkovitosti u energetskom sektoru, industriji, zgradarstvu, prometu kao i poljoprivredi. Primjeri prijedloga su:

 • energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj;
 • implementacija fotonaponskih instalacija u Češkoj;
 • povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u Estoniji;
 • osnivanje energetskih zajednica u Mađarskoj;
 • povećanje energetske učinkovitosti u poljoprivredi u Litvi;
 • razvoj elektroenergetskih mreža za buduće stanice za punjenje električnih vozila u Poljskoj;
 • modernizacija elektroenergetskih mreža u Rumunjskoj;
 • modernizacija elektroenergetskih mreža u Slovačkoj.

Rok za podnošenje prijedloga ulaganja zemalja korisnika za potencijalnu potporu Modernizacijskog fonda za sljedeći ciklus je 27. siječnja 2022. za neprioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja ne spadaju u prioritetna područja Fonda, te 24. veljače 2022. za prioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja spadaju u prioritetna područja.

Modernizacijski fond je financiran prihodima od dražbe emisijskih jedinica iz EU-ovog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Cilj Fonda je podržati deset zemalja EU-a s nižim prihodima u njihovoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti modernizacijom njihovog elektroenergetskog sektora i ostalih energetskih sustava, povećanjem energetske učinkovitosti i olakšavanjem pravedne tranzicije. Zemlje korisnice su Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Modernizacijski fond podržava ulaganja u proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost, skladištenje energije, modernizaciju elektroenergetskih mreža, uključujući grijanje na daljinu, cjevovode i mreže, te pravednu tranziciju u regijama koje ovise o ugljiku. Fond nadopunjuje druge europske instrumente kao što su kohezijska politika i Fond za pravednu tranziciju.

Izvor teksta: https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/modernisation-fund-invests-nearly-eu900-million-during-first-year-operation-2021-12-16_hr

Izvor slike: Freepik