Education on climate policy and practice

An online event where knowledge and experience will be exchanged between policy experts and community members

A Education for Climate Policy and Practice Forum will be held on 5 May, bringing together policy experts and community members to share knowledge and experience. The online event, which will link policy and practice, is organized by the Education for Climate Coalition, a participatory educational community that supports the changes needed for a climate-neutral society.

Registration lasts until May 4, and you can apply HERE.

The Forum will contain:

 • A high-level panel with Mariye Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, to discuss the link between education and action in the field of sustainability. The goal of the event is to find a way to impart to students the necessary skills for a green transition.
 • Dialogues on joint design between community members and policy experts on community challenges at different stages of their development, which are:
   • – Sustainability competences in action;
   • – Transforming places of learning;
   • – Making saving water a lifelong habit;
   • – Learning actions for sustainable tree planting;
   • – How to concretely equip learners with the necessary skills for the green transition?;

Policy and Practice Forum: Challenge Implementation Outlook.

You can read more about each dialogue HERE.

The Forum will bring together policy experts with community members who have repeatedly expressed a desire to meet with policy experts to better understand the policy background, its shortcomings and opportunities to better design concrete green education projects and further emphasize their importance. On the other hand, policy experts need better insight into the processes of implementation and experimentation within the education community.

Picture sources:

Freepik

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/policyevent/about


Edukacija o klimatskoj politici i praksi

Online događaj na kojem će se razmijeniti znanja i iskustva između stručnjaka za politiku i članova zajednica

Dana 5. svibnja održat će se Forum za edukaciju o klimatskoj politici i praksi na kojem će se povezati stručnjaci za politiku i članovi zajednice s ciljem razmjene znanja i iskustva. Online događaj, koji će povezati djelovanje na političkoj i praktičnoj razini, organizira Education for Climate Coalition, participativna obrazovna zajednica koja podržava promjene potrebne za klimatski neutralno društvo.

Rok za registraciju je 4. svibnja, a možete se prijaviti OVDJE.

Forum će sadržavati:

 • Panel s Mariye Gabriel, povjerenicom Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, a raspravljat će se o povezanosti između edukacije i aktivnog djelovanja u području održivosti. Cilj događaja je pronaći način kako prenijeti učenicima potrebne vještine za zelenu tranziciju.
 • Razne dijaloge o zajedničkom rješavanju izazova zajednice u različitim fazama njihova razvoja među članovima zajednice i stručnjacima za politiku. Teme dijaloga su:
  • Kompetencije održivosti na djelu;
  • Transformacija lokacija za učenje;
  • Neka štednja vode postane doživotna navika;
  • Načini učenja o održivoj sadnji drveća;
  • Kako konkretno prenijeti učenicima vještine za zelenu tranziciju;
  • Pregled izazova u održanim dijalozima.

Detaljnije o svakom dijalogu možete pročitati OVDJE.

Forum će povezati stručnjake za politiku s članovima zajednice koji su u više navrata izrazili želju da se sastanu s njima kako bi bolje razumjeli pozadinu politike, njezine nedostatke i mogućnosti kako bi bolje osmislili konkretne projekte za zeleno obrazovanje i još naglasili njihovu važnost. S druge strane, stručnjacima za politiku je potreban bolji uvid u procese provedbe i eksperimentiranja unutar obrazovne zajednice.

Izvor slike:

Freepik

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/policyevent/about


Panel discussion on urban forestry

On March 19, 2022 (6 pm), a panel discussion on urban forestry and the sensibility of citizens to the issue of pruning and treatment of urban trees in Croatia will be held, organized by the first and leading Association for organizing tree planting campaigns in the Republic of Croatia – Plant a tree, don’t be a stump!

You can find the panel application here: https://forms.gle/iUB7BfnxSA3A1NvW8

The experts for urban forestry discuss the problems encountered when planting trees in cities and why the public is increasingly sensitive to the issue of pruning and treatment of urban trees.

Representatives of many European and worldwide cities are encouraging the planting of trees and the landscaping of new and expansion of existing parks and green spaces because they have recognized the importance of urban nature for the well-being of people. Planting trees on city streets can reduce the risk of depression, mitigate climate change and prevent biodiversity loss. The objective is that this kind of information is more represented by urban planners, health workers and conservators.

Picture source: Pixabay


Panel rasprava o urbanom šumarstvu

Dana 19. ožujka 2022. u 18:00 sati održat će se panel diskusija o urbanom šumarstvu i senzibilitetu građana o orezivanju i liječenju urbanih stabala u Hrvatskoj koju organizira prva Udruga za organiziranje kampanji sadnje stabala u Republici Hrvatskoj – Zasadi stablo, ne budi panj!

Prijavu za sudjelovanje na panelu možete pronaći ovdje: https://forms.gle/iUB7BfnxSA3A1NvW8.

Na panelu će se sa stručnjacima iz urbanog šumarstva raspravljati o problemima na koje se nailazi prilikom sadnje stabala u gradovima, te će se razmotriti razlozi većeg senzibiliteta javnosti po pitanju obrezivanja i liječenja urbanih stabala.

Čelnici mnogih europskih i svjetskih gradova potiču sadnju drveća te uređenje novih i širenje postojećih parkova i zelenih površina jer su prepoznali važnosti urbane prirode za dobrobit ljudi. Sadnja stabala na ulicama gradova može smanjiti rizike od depresije, ublažiti klimatske promjene i spriječiti gubitak bioraznolikosti. Cilj je da takve informacije više zastupaju urbanisti, zdravstveni radnici i konzervatori.

Izvor slike: Pixabay