Izazovi i rješenja u borbi protiv energetskog siromaštva u Hrvatskoj

POWERPOOR


Na POWERPOOR projektu izrađena je analiza potreba 8 zemalja za pomoć ugroženim građanima

U sklopu POWERPOOR projekta objavljen je dokument koji prikazuje potrebe energetski siromašnih kućanstava. Podatci će biti korišteni za izradu POWERPOOR alata koji će takvim kućanstvima, na temelju specifikacije njihovih potreba, pružiti bolju pomoć.

Analiza energetskog siromaštva je izrađena za 8 pilot zemalja na POWERPOOR projektu koje imaju najveće razine energetskog siromaštva prema indeksu energetskog siromaštva. Analiza je napravljena za:

 • Bugarsku,
 • Hrvatsku,
 • Estoniju,
 • Grčku,
 • Mađarsku,
 • Latviju,
 • Portugal i
 • Španjolsku.

Izazovi u borbi protiv energetskog siromaštva u Hrvatskoj su sljedeći:

 • Ublažavanje energetskog siromaštva dio je nacionalne strategije i akcijskih planova (postoje posebne mjere u programima i nacionalnim planova), ali provedba uvelike ovisi o izrađenim podzakonskim aktima koji se ne provode.
 • Građani se ne identificiraju kao energetski siromašni, jer nisu upoznati s tim pojmom.
 • Energetski pregled i savjetovanje često ovisi o volonterima i studentima koji nisu stalno zaposleni.

Projektom POWERPOOR se poduzimaju sljedeće aktivnosti za rješavanje izazova u borbi protiv energetskog siromaštva u Hrvatskoj i u ostalim zemljama partnerima na projektu:

 • stvoriti svijest o energetskom siromaštvu putem lokalnih događanja i treninga,
 • pružiti informacije o inovativnim financijskim programima koji mogu financirati ulaganja u obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost,
 • izraditi preporuke za politike za promjenu pravnog okvira
 • osposobljavanje javnih tijela i zadruga, radi učinkovitije podrške energetski siromašnim građanima.

Dostupne mjere za podršku energetski siromašnim građanima u Hrvatskoj su:

 • zajamčena minimalna naknada (ne rješava se energetska učinkovitost);
 • sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća preko javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (energetski siromašni građani imaju 100% sufinanciranje mjera za povećanje energetske učinkovitosti).

Unatoč dostupnim mjerama u Hrvatskoj nedostajeu sustavni programi za borbu protiv energetskog siromaštva kao i mehanizmi za savjetovanje ugroženih građana.

Hrvatskoj treba nacionalna statistika za praćenje energetskog siromaštva po geografskoj distribuciji, nezaposlenosti i drugim indikatorima.


DOOR je u Križevcima educirao i certificirao energetske savjetnike i mentore

U sklopu POWERPOOR projekta DOOR i Crveni križ Križevci održali su 31. ožujka 2022. godine prvi trening seminar u Križevcima gdje su educirali i certificirali 54 energetska savjetnika i mentora kroz „Program edukacije savjetnika i mentora“. Nakon što su prošli edukaciju savjetnici i mentori će provesti jednostavne energetske preglede u 220 kućanstva na području grada Križevci.

Radi lakše provedbe jednostavnih energetskih pregleda razvijeni su alati za ublažavanje energetskog siromaštva POWER TARGET, POWER ACT i POWER FUND koje možete pronaći na službenoj stranici projekta POWERPOOR: https://powerpoor.eu/toolkit.

Projekt POWERPOOR – Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz inicijative energetskih zajednica (eng. Empowering Energy Poor Citizens through Energy Cooperative Initiatives) provodi se od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2023. godine u Grčkoj, Belgiji, Njemačkoj, Luksemburgu, Mađarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Latviji, Bugarska, Portugalu i Španjolskoj. Kroz projekt educirat će se energetski savjetnici i mentori kroz četiri modula:

 • Modul 1: Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt;
 • Modul 2: Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva;
 • Modul 3: Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva;
 • Modul 4: Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj razini.

Module možete pregledati na internetskoj stranici DOOR-a pod „Rezultati DOOR-ovih projekata“ na sljedećoj poveznici: https://door.hr/rezultati-door-ovih-projekata/.


POWERPOOR webinar za edukaciju energetskih savjetnika i mentora

Dana 4. veljače 2022. započet će prvi od pet webinara u sklopu projekta POWERPOOR na kojem će se educirati budući energetski savjetnici i mentori koji će tijekom projekta pružiti podršku energetski siromašnim kućanstvima. Na webinaru, koji će trajati od 11h do 16:30 h, polaznici će naučiti što podrazumijeva pojam energetskog siromaštva, kako ga je moguće prepoznati koristeći definirane indikatore, te na koji način inovativni planovi financiranja i koncept energetskih zajednica pomažu u borbi protiv energetskog siromaštva.

Nakon webinara, koji će se održati na engleskom jeziku, polaznici će biti pozvani riješiti test od 15 minuta kako bi postali certificirani POWERPOOR energetski savjetnici i mentori. Time će polaznici postati dio zajednice od 400+ POWERPOOR certificiranih energetskih savjetnika i mentora koji rade na terenu, uvođenju promjena i na ublažavanju energetskog siromaštva u svojim regijama.

Registrirajte se za sudjelovanje na webinaru: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOqqqjwrGtYl5SU1YaIjSxbXdO9WAdtD.

Program webinara je sljedeći:

 1. dio – Razumijevanje pojave energetskog siromaštva, koncepata i politika na nacionalnoj i europskoj razini
 • Projekt POWERPOOR – pristup i ciljevi
 • Uloga energetskih savjetnika i mentora
 1. dio – POWERPOOR set alata
 • Alati POWER-TARGET i POWER-ACT. Detaljan prikaz i primjeri njihovog korištenja

III. dio – Od teorije do prakse. Dobre prakse i studije slučaja

 • Mjere uštede energije, promjene ponašanja, posjete ugroženim kućanstvima
 1. dio – Energetske zajednice i inovativni sustavi financiranja za borbu protiv energetskog siromaštva
 • Metodologija, dobre prakse, prednosti i izazovi
 • Alat POWER-FUND
 1. dio – Uloga jedinica lokalnih samouprava u borbi protiv energetskog siromaštva

Energetsko siromaštvo u SECAP-ima i kako riješiti tu pojavu u lokalnom energetskom planiranju

 • Uredi za ublažavanje energetskog siromaštva u općinama.
 • POWERPOOR kao pomoćni alat za jedinice lokalne samouprave


Objavljeni su materijali za edukaciju energetskih savjetnika i mentora na projektu POWERPOOR

U sklopu projekta POWERPOOR, kojeg DOOR provodi s još 13 partnera iz zemalja EU-a, izrađeni su materijali za edukaciju energetskih savjetnika i mentora koji će izvršiti jednostavne energetske preglede energetski siromašnih kućanstava i uz procjenu situacije davati prijedloge za promjene u kućanstvu vezane uz način potrošnje energije i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Materijali za obuku se sastoje od četiri modula koja su detaljnije opisani u nastavku.

Modul 1 – Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt

Cilj modula 1 je uputiti na važnost energetskog siromaštva u održivoj energetskoj tranziciji na globalnoj i europskoj razini te predstaviti alate POWER-TARGET, POWER ACT i POWER FUND, te na važnost identificiranja energetski siromašnih građana s ciljem fokusiranja na specifične mjere na lokalnoj razini i razini zajednice. Ciljna skupina modula su energetski savjetnici i mentori, donositelji politika, zaposlenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetski planeri, zaposlenici u komunalnim tvrtkama itd.

Glavni sadržaj modula 1 je:

 • uvod u energetsko siromaštvo – koncept, globalna i EU agenda, statistika, ključni indikatori za mjerenje energetskog siromaštva, izazovi energetskog siromaštva, višerazinsko upravljanje i ključni dionici;
 • opis projekta POWERPOOR – kratak uvod u ciljeve, opseg i očekivane rezultate projekta;
 • opis POWERPOOR alata i zašto su važni za ublažavanje energetskog siromaštva;
 • opis POWER-TARGET, POWER ACT i POWER FUND alata i njihova potencijalna upotreba, s fokusom na važnost identificiranja energetski siromašnih građana na temelju prikupljenih informacija.

Modul 2 – Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva

Cilj drugog modula je identificirati vrste politika i praksi za ublažavanje energetskog siromaštva koje su izradili različiti dionici, s naglaskom na njihove rezultate i koristi za energetski siromašne građane. Naglasak je na praktične mjere čiji se rezultati mogu replicirati diljem Europe, uključujući i tehnološke inovacije. Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori koji će poticati izradu energetskih mjera na lokalnoj razini. Stručnjaci koji rade izravno s energetski siromašnim građanima na lokalnoj razini i razini zajednice, npr.: socijalni radnici ili zaposlenici u organizacijama civilnog društva, društvenim centrima itd.

Glavni sadržaj modula 2 čine:

 • vrste i kategorije politika i praksi ublažavanja energetskog siromaštva (zaštita potrošača, financijska potpora, upravljanje potražnjom, itd.);
 • politike i mjere koje provode javna tijela poput općina, nacionalnih vlada (financijska potpora, subvencije, savjeti socijalnih službi itd.);
 • mjere koje provode organizacije civilnog društva i zajednice (energetska učinkovitost, obnovljivi izvori, ostale energetski održive mjere);
 • ostale mjere drugih dionika (komunalne tvrtke, nevladine organizacije itd.);

Modul 3 – Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva

Cilj modula 3 je objasniti i identificirati konvencionalne i inovativne financijske instrumente i metode za izradu mjera za ublažavanje energetskog siromaštva, uključujući energetske zadruge, crowdfunding kampanje i druge zajedničke energetske inicijative. Uz to, modul bi trebao osnažiti energetske savjetnike i mentore u promicanju energetskih zadruga i crowdfunding-a za energetski siromašne građane, kao i informiranje lokalnih dionika koji bi mogli podržati izradu ovih mjera (tj. općine, nevladine organizacije, komunalne tvrtke, itd.). Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori, s naglaskom na  mentore koji će raditi na lokalnoj razini i razini zajednice.

Glavni sadržaj modula 3 čine:

 • mehanizmi financiranja, instrumenti i inicijative za ublažavanje energetskog siromaštva (konvencionalni i inovativni mehanizmi);
 • energetske zadruge, crowdfunding kampanja i druge zajedničke inicijative (i kako se one mogu učiniti dostupnima energetski siromašnim građanima);
 • primjeri najboljih praksi i projekata za financiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva (poveznice na studije slučaja);

Modul 4 – Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj razini

Cilj modula 4 je objasniti važnost mjera za ublažavanje energetskog siromaštva kao ključnih inputa za održivu energiju na lokalnoj razini i procese klimatskih djelovanja na lokalnoj razini te identificirati ključne alate i metode za klimatske i društvene inovacije za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u SECAP-ima. Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori, donositelji politika i zaposlenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i stručnjaci koji će raditi na terenu sa zajednicama u sklopu projekta i na inicijativama.

Glavni sadržaj modula 4čine:

 • mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u gradovima i akcijski planovi energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP);
 • klimatski i društveni inovativni alati/mjere za integriranje energetskog siromaštva u lokalne planove energetske održivosti i planiranja u području klime (koncepti klimatskih i društvenih inovacija, participativni procesi, sheme zajedničkog stvaranja, ‘kutije s alatima’, itd.);
 • indikatori za procjenu utjecaja energetskog siromaštva na lokalnoj razini;
 • vodič kroz energetsko siromaštvo za planove energetske održivosti.


Izašao je drugi bilten projekta POWERPOOR!

U novom biltenu možete pročitati koje su bile značajne aktivnosti projekta POWERPOOR i na kojim događajima su predstavnici projekta sudjelovali u prošlim mjesecima. Proučite novu POWERPOOR infografiku i saznajte kako možete pomoći kod ublažavanja energetskog siromaštva. Otkrijte novosti u vezi edukacije energetskih savjetnika i mentora te kako napreduje njihova posjeta energetski siromašnim kućanstvima u pilot zemljama na projektu. Saznajte koje su novosti vezane uz održavanje Info dana i osnivanje lokalnih centara za energetsku učinkovitost i ublažavanje energetskog siromaštva.  Preporučamo vam da pogledate POWERPOOR alate za ublažavanje energetskog siromaštva i POWERPOOR online knjižnicu u kojoj možete naći rezultate projekta, publikacije i materijale za obuku.

Na sljedećoj poveznici možete naći novi bilten projekta POWERPOOR:

https://mailchi.mp/6e6ae66e8141/2nd-powerpoor-newsletter-december-hr-5619506

Bilten na engleskom jeziku možete pregledati OVDJE.


Održan je polugodišnji sastanak i interna radionica za jačanje kapaciteta partnera na projektu POWERPOOR

Dana 29. i 30. studenog 2021. održan je polugodišnji sastanak partnera na projektu POWERPOOR. Na sastanku su predstavljene odrađene aktivnosti te su nagoviještene buduće aktivnosti za narednih šest mjeseci.

DOOR kao voditelj 4. radnog paketa najavio je edukaciju energetskih savjetnika i mentora u Zagrebu i Križevcima, organizaciju info dana za osobe koje imaju poteškoća u opskrbi energije (energetski siromašne) u suradnji s Gradom Zagrebom, te sastanak višesektorske Grupe za suradnju za potrebe implementacije aktivnosti iz projekta POWERPOOR. Također, od iduće godine u sklopu provedbe projekta DOOR će organizirati posjete energetski siromašnim kućanstvima prilikom kojih će se provesti jednostavni energetski pregled i predložiti jednostavne mjere pomoći.

Uz to, 2. prosinca 2021. godine održana je interna radionica za jačanje kapaciteta za partnere na istom projektu. Na radionici su predstavljeni izazovi s kojima se partneri susreću prilikom izvršavanja obveza, te su se zajedničkim snagama ponudila rješenja za glavne izazove. DOOR je kao jedno od inovativnih rješenja ponudio paket pomoći za energetski siromašne „energy box“, a koji sadrži jedan paket brtve za prozore, jednu aluminijska folija za radijatore, dvije LED žarulje, aerator za slavinu za uštedu vode i kabel s prekidačem.

Primjer paketa pomoći za energetski siromašne možete vidjeti na slici dolje:


Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz zajedničke energetske inicijative

Projekt POWERPOOR je, zajedno s pokretom Sporazum gradonačelnika, domaćin  online događanja koje će se održati 2. prosinca od 10.00 do 11.30 CET.

Na događanju će se razgovarati s predstavnicima novoosnovanog Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH) o trenutnom statusu i perspektivama energetskog siromaštva u Europi te o ulozi koju EPAH može imati u ublažavanju energetskog siromaštva.

Razgovarajući s predstavnicima Sporazuma gradonačelnika fokus će biti stavljen na to kako se nositi s energetskim siromaštvom u gradovima te kako se POWERPOOR pristup uklapa.

Konačno, razgovarat će se o Španjolskoj i kako se tamo može ublažiti energetsko siromaštvo donoseći najbolje prakse, izazove i prilike.

Registrirajte se ovdje.

Agendu možete pogledati ovdje.

Izvor fotografije https://powerpoor.eu/:


Projekti u sklopu programa Obzor 2020 koji daju podršku energetski siromašnima: Powerpoor i ENPOR

Zbog rasta cijena energenata kod sve više kućanstava diljem Europe povećava se rizik od energetskog siromaštva. Osobito su pogođeni ranjivi potrošači u energetski neučinkovitoj nekretnini i kućanstva s niskim prihodima.

U okviru EU programa Obzor 2020 provode se značajni projekti za energetski siromašne građane pružajući im inovativne i učinkovite savjete te podršku diljem Europe. Osim toga, podrška je pružena javnim tijelima i nevladinim organizacijama s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva.

To uključuje i DOOR-ove projekte Powerpoo i Enpor. Cilj projekta POWERPOOR je podržati energetski siromašne građane u jedanaest zemalja da provedu mjere energetske učinkovitosti i sudjeluju u zajedničkim inicijativama, potičući osnivanje energetskih zajednica. Projekt je već obučio blizu 400 energetskih savjetnika i mentora, a podupire i osnivanje novih energetskih zajednica koje uključuju ranjive potrošače te uspostavu lokalni centara za energetsko siromaštvo za pružanje savjeta ugroženim građanima. S obzirom na opsežnu promociju projekta POWERPOOR u grčkim medijima, grčka vlada je najavila potporu energetskim zajednicama u gradnji fotonaponskih stanica pomoću Europskog fonda za oporavak i otpornost. Plan je da električna energija proizvedena na takav način besplatno opskrbljuje ranjiva kućanstva.

Projekt ENPOR podržava javna tijela u poboljšanju lokalnih i nacionalnih politika u sektoru privatnog najma. Projekt pomaže poboljšati razumijevanje sektora i njegovih temeljnih strukturnih čimbenika, a nedavno je pokrenut ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za mapiranje relevantnih politika i njihovih učinaka na ublažavanje energetskog siromaštva.

Uz to, uspješne studije slučaja su prezentirane na pokretanju Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (EPAH).

Osim DOOR-ovih projekata ističe se i projekt STEP koji potrošačima pruža savjete o načinima uštede energije i novca.  U sklopu projekta izrađeni su inovativni online moduli za obuku za savjetnike oko raznih problema, kao npr. za financije i zdravlje, ali i videozapisi i moduli koji izravno savjetuju potrošače o računima za energiju ili ugovorima o opskrbi. S obzirom na to da neka ranjiva kućanstva nemaju pristup digitalnim savjetodavnim uslugama, projektni partneri iz Cipra i Portugala otvorili su urede za energetsku podršku kako bi svim građanima osigurali pristup informacijama i savjetima. U Slovačkoj, projektni partner je posebno obučio ranjive skupine poput starijih osoba i samohranih roditelja.

LIFE poziv za tranziciju na čistu energiju 2021., koji traje do 12. siječnja 2022., podržava specifične projektne ideje (sa stopom sufinanciranja od 95%) za rješavanje loše energetske učinkovitosti nekretnina. Svih 18 tema u sklopu Poziva možete vidjeti OVDJE.

Izvor teksta:

https://cinea.ec.europa.eu/news/energy-price-hikes-how-h2020-projects-are-supporting-vulnerable-citizens-2021-11-05_en?fbclid=IwAR3QCu451shMLFIehKl-U2w1NJoyxNas3WciPQKkkw1VDgcTnd0DAW2becA


DOOR je održao Info dane o energetskom siromaštvu u sklopu festivala „KLIKni na održivo“

U gradu Križevci održan je festival „KLIKni na održivo“ u sklopu Europskog tjedna održivog razvoja koji se obilježava od 18. rujna do 9. listopada 2021. godine pod motom „Misli globalno, djeluj lokalno“. Cilj je promicanje održivog razvoja u lokalnoj zajednici, regiji, zemlji i Europi. U sklopu festivala DOOR je održao Info dan o energetskom siromaštvu u sklopu POWERPOOR projekta. Info dan je omogućio upoznavanje lokalne zajednice s budućima aktivnostima projekta kao što su otvaranje Lokalnog centra za energetsko siromaštvo te posjet energetski siromašnim kućanstvima s područja grada Križevaca.


Otvorio se Energetsko - klimatski ured u Križevcima

U petak, 24. rujna 2021. godine, energetska zadruga KLIK i Grad Križevci otvorili su Energetsko – klimatski ured, ujedno i prvi takav ured u Hrvatskoj. Novootvoreni ured djelovat će na principu sve na jednom mjestu gdje će posjetitelji moći tražiti raznolike usluge (eng. one-stop shop). Ured se sastoji od izložbenog prostora „zelenih“ tehnologija, proizvoda i pruža usluge poput savjetovanja za prijavu na natječaje. Energetsko – klimatski ured služi kao mjesto susreta građana u sklopu energetske tranzicije i kao edukativni prostor za stvaranje društva otpornog na klimatske promjene. DOOR je na otvorenju predstavio svoj projekt koji radi na problemu energetskog siromaštva – POWERPOOR, na kojem će zajednički surađivati sa zadrugom KLIK i gradom Križevci kroz razne aktivnosti kao što je otvaranje Lokalnog centra za energetsko siromaštvo te posjet energetski siromašnim kućanstvima s područja grada Križevaca.