Preporuke za učinkovitije smanjenje emisija u sektorima koji nisu dio sustava EU-a za trgovanje emisijama

U sklopu projekta UNIFY objavljeno je izvješće u kojem je provedena detaljna procjena politika i mjera usvojenih u sektorima koji su dio Uredbe o raspodjeli tereta (eng. Effort Sharing Regulation, ESR) u osam EU zemalja: Hrvatska, Češka, Estonija, Njemačka, Francuska, Poljska, Slovenija i Španjolska, s posebnim naglaskom na učinkovite mjere i najbolje prakse.

Osim ponuđenog pregleda doprinosa sektora globalnim klimatskim ciljevima EU-a, u Izvješću se nude preporuke kako ojačati i poboljšati revidiranu Uredbu o raspodijeli tereta na temelju iskustava prikupljenih na nacionalnoj razini od partnera na projektu UNIFY, među kojima je i DOOR. Kao podrška državama članicama u postizanju njihovih nacionalnih ciljeva, ponuđeni su prijedlozi za poboljšanje nacionalnog upravljanja za lakše ostvarivanje ciljeva, kao i za jačanje sektorskih propisa EU za npr. CO2 standarde za vozila i energetske standarde za zgrade.

Uredba o raspodjeli tereta postavlja pravno obvezujuće ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova za sektore koji nisu obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (ETS), tzv. ESR sektori. Takvi sektori su odgovorni za gotovo 60% od ukupnih emisije stakleničkih plinova u EU, a uključuju cestovni promet, poljoprivredu, otpad i zgrade. Uredbom o raspodjeli tereta žele se smanjiti emisije navedenih sektora za 30% do 2030. u cijeloj EU (u odnosu na 2005. godinu), uz postavljanje konkretnih nacionalnih ciljeva za države članice kako bi postigle taj cilj na razini cijele EU.

Trenutni prijedlog Komisije za reviziju Uredbe o raspodijeli tereta i dalje uključuje nacionalno obvezujuće ciljeve emisija, ali podiže ukupni cilj EU-a za smanjenje emisija s 30% na 40% do 2030. (u odnosu na 2005.). Unatoč poboljšanju, važno je napomenuti da je ovaj cilj još uvijek daleko od cilja iz Pariškog sporazuma koji iznosi najmanje 50% smanjenja ukupnih emisija (u odnosu na 2005.) do 2030. za ESR sektore.


LIFE Unify consortium published lessons learned on developing and implementing SECAPs from the LIFE Unify Project

The LIFE Unify consortium publishes a document entitled “Planning climate action at the local level. Lessons Learned on developing and implementing SECAPs from the LIFE Unify Project“.

The document presents the experiences gained by LIFE Unify partners working at the local level on action plans for energy sustainable development and climate adaptation (SECAPs). The main conclusions and trends in the five EU Member States (Czechia, France, Poland, Slovenia and Spain) in the period from 2019 to 2021 were summarized.

In addition, the document lists proposals for accelerating local climate action, such as:

  • increased institutional support to municipalities, especially from the national level
  • more involvement of all political parties as well as increased public participation
  • adequate and consistent funding through established financial instruments, especially relevant for small municipal units

The importance of planning action plans for sustainable energy development and climate adaptation is growing every day as more than 70% of EU citizens are expected to live in urban areas by 2030. Therefore, EU local governments will play a fundamental role in accelerating climate action across the EU and fostering the necessary transformation into a decarbonised society.

Regions and municipalities will be the first to be affected by the climate crisis and are also the primary platform for citizen engagement. Therefore, they are best suited for developing efficient and tailored solutions through the development of sustainable mobility and transport, the use of renewable energy sources, encouraging own energy production and energy communities to support energy efficiency in buildings, and promoting green spaces in cities, sustainable food chains and more.

DOOR is one of the partners in the project “UNIFY: Connecting the EU in the field of climate action” funded by the LIFE program worth 2,772,365 euros, from September 1, 2019 to August 31, 2022. You can find HERE more information about the project.

Text source: https://unify.caneurope.org/2022/02/03/report-lessons-learned-on-secaps/


U sklopu projekta LIFE UNIFY objavljene su naučene lekcije o izradi i provedbi SECAP-a

Konzorcij projekta LIFE Unify objavio je dokument pod nazivom “Planiranje klimatskih akcija na lokalnoj razini. Naučene lekcije o izradi i provedbi SECAP-a iz projekta LIFE Unify

Dokument prikazuje iskustva stečena od strane LIFE Unify partnera koji na lokalnoj razini rade na akcijskim planovima za energetski održivi razvitak i prilagodbu klimi (SECAP-ima). Sažeti su glavni zaključci i trendovi u pet država članica EU-a (Češkoj, Francuskoj, Poljskoj, Sloveniji i Španjolskoj) u razdoblju od 2019. do 2021.

Uz to, u dokumentu su navedeni prijedlozi za ubrzanje lokalnog klimatskog djelovanja, a to su:

  • povećana institucionalna podrška općinama, posebno na nacionalnoj razini;
  • veći angažman svih političkih stranaka kao i povećano sudjelovanje javnosti;
  • odgovarajuće i dosljedno financiranje kroz uspostavljene financijske instrumente, što je posebno relevantno za jedinice lokalne samouprave.

Važnost planiranja i provedbe akcijski planova za energetski održivi razvitak i prilagodbu klimi je svaki dan sve veća jer se očekuje da će više od 70% građana EU-a živjeti u urbanim područjima do 2030. godine. Zbog toga će jedinice lokalne samouprave EU-a igrati temeljnu ulogu u ubrzavanju djelovanja diljem EU-a i poticanju potrebne transformacije u dekarbonizirano društvo.

Jedinice regionalne i lokalne samouprave biti će prva linija obrane od klimatskih promjena te će ujedno biti i primarna platforma za angažiranje građana. Prema tome, jedinice lokalne samouprave su najpogodnije za razvoj učinkovitih i prilagođenih rješenja kroz razvoj održive mobilnosti i transporta, primjenu obnovljivih izvora energije, poticanje vlastite proizvodnje energije i energetskih zajednica kao potpora energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, te kroz promicanje zelenih površina u gradovima, održivih prehrambenih lanaca itd.

DOOR je jedan od partnera na projektu „UNIFY: Spajanje EU-a na području klimatskih akcija“ koji je financiran LIFE programom u vrijednosti od 2.772.365 eura, a traje  od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Više o projektu možete pročitati OVDJE.

Izvor teksta: https://unify.caneurope.org/2022/02/03/report-lessons-learned-on-secaps/


Webinar: Accelerating climate action in the EU and Member States through the Fit for 55 package and National Plans

On thursday 14 October, from 10:00 to 11:30 and from13:00 to 14:30, UNIFY project partners are organising a high level event to discuss how the ‘Fit for 55’ package and national plans (such as National Energy and Climate Plans and National Long-Term Strategies) can pave the way for 1.5°C compatible policies in Europe.

This event will also host the launch of Climate Analytics’ recent research on 1.5°C compatible emission reduction pathways for the EU and nine Member States. The report illustrates that the 1.5°C target is still within our reach if we strongly reduce our energy consumption while multiplying the renewable energy capacities during this decade.

Theme of the first panel will be: “Enhancing EU’s climate ambition through the Fit for 55 package”, and the second „Pathways for Member States to turn the Fit for 55 package into Fit for 1.5“.

You can register HERE.


Webinar: Brže provođenje klimatskih akcija u EU-u i državama članicama pomoću paketa "Fit for 55" i nacionalnih planova

U četvrtak, 14. listopada 2021., od 10:00 do 11:30 sati i od 13:00 do 14:30 sati, partneri na projektu UNIFY organiziraju webinar kako bi raspravili na koji način paket “Fit for 55” i nacionalni planovi (kao što su nacionalni energetski i klimatski planovi, te nacionalne dugoročne strategije) mogu omogućiti provođenje politika u Europi za ograničenje globalnog zagrijavanja na 1,5 °C.

Uz to, ovaj će događaj predstaviti nedavno istraživanje neprofitne organizacije Climate Analytics o različitim načinima smanjenja emisija koji su kompatibilni s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C za EU i devet država članica. U Izvješću je istaknuto da je cilj od 1,5 °C još uvijek ostvariv ako u velikoj količini smanjimo potrošnju energije, istovremeno povećavajući kapacitete obnovljivih izvora energije tijekom ovog desetljeća.

Tema prvog panela će biti: „Povećanje klimatskih ambicija EU-a kroz paket Fit for 55“, a drugog „Putevi država članica za pretvaranje paketa Fit for 55 u Fit for 1.5“.

Možete se registrirati OVDJE.


NECP Tracker reveals: the EU needs better plans to implement the enhanced climate and energy targets

Comprehensive revision and implementation of Member States’ National Energy and Climate Plans (NECP) will play a key role in achieving higher climate and energy ambition in the EU by 2030. While NECPs still need to be updated in order to be aligned with and implement the EU’s higher climate and energy ambition, it is still important to make sure that Member States are on track to implement their current Plans and ready to step up their game.

The NECP Tracker tool launched today by the Unify project reveals data to monitor the implementation of 10 Member States’ current NECPs. The tool covers Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, France, Germany, Poland, Portugal, Slovenia and Spain, and it looks into greenhouse gas emission reduction pathways, sectoral emission reduction indicators and some energy transition indicators for these countries. Through comparing the most recently released data (from 2018 or 2019 depending on the country) with NECP trajectories, it gives a clear indication of where Member States stand in terms of implementing targets and trajectories from their current NECPs.

Nationally binding emission reduction targets under the Effort Sharing Regulation, as well as nationally binding renewables and energy efficiency targets will play a crucial role in achieving the EU’s enhanced climate target. The NECP Tracker proves this claim by showing how difficult it becomes to monitor sectoral policies and hold Member States accountable when these targets and trajectories are missing.

Zélie Victor, from Réseau Action France said : “The NECP tracker is an opportunity to monitor and compare EU Member States’ performance on climate action and hold them accountable. Results show that some Member States are clearly off track to reach their current targets and far from being aligned with the Green Deal objectives. The European Commission should increase national binding targets under the Effort Sharing Regulation but also propose nationally binding renewables and energy efficiency targets if the EU is serious about its climate ambition. There is also a clear need to strengthen the climate governance structure to ensure that updated NECPs are aligned with the EU’s enhanced climate and energy policies. In the coming years, the NECP tracker will keep monitoring progress in order to prevent Member State Governments from procrastinating climate action.”

Wendel Trio, from Climate Action Network (CAN) Europe said: “National Energy and Climate Plans will play a key role in implementing increased climate ambition in Europe. The European Commission’s upcoming “Fit for 55” proposals must set the scene for strengthening nationally binding climate and energy targets in NECPs.

This tool shows where Member States fail and why we desperately need to keep nationally binding targets under the Effort Sharing Regulation covering emissions from road transport, buildings and agriculture.”

Wojciech Szymalski, Institute for Sustainable Development Foundation, Poland: “ The NECP tracker shows that Poland is currently not doing as much as other Member States. We are sailing in the same boat and the rows should row in harmony. There is a huge wave of transformation ahead of us : the NECP tracker tells us how huge it is. Poland needs to step up its climate action in the sectors which have been long neglected, such as heating, transport or agriculture.”

Ana Márquez, from SEO/BirdLife Spain said: “To reach its economy-wide 2030-target, Spain should have an annual rate reduction of around 3.1%, but the emissions curve has practically not changed since 2013. On one hand, further efforts need to be done in all economic sectors, since while some are already reducing their emissions, others continue to increase them. Likewise, these efforts should be aligned with the increased EU target of at least 55% net emissions reductions. On the other hand, with its current trend, Spain could reach its 2030 national energy efficiency objective and is also on its way to delivering its 2030 renewable energy target”.

Katerina Davidova, Centre for Transport and Energy, Czechia: “The Czech Republic has until now had very unambitious climate targets, but even then it didn’t manage to fulfill all of them. Now we see the trajectory of Czech emissions needs to go steeply down in the upcoming 10 years, but the NECP is not doing enough to achieve it. Apart from very slow development of renewables, the Czech Republic also has a huge problem with its emissions from land use and forestry – which have become emission contributors as opposed to sinks. If this worrying trend persists, the country will struggle to reach its 2030 targets.”

Text source: https://unify.caneurope.org/2021/05/12/necp-tracker-reveals-the-eu-needs-better-plans-to-implement-the-enhanced-climate-and-energy-targets/

Please click here to download main takeaways from Member States’ NECPs here. 


NECP Tracker alat: EU treba bolje planove za implementaciju poboljšanih klimatskih i energetskih ciljeva

Sveobuhvatna revizija i provedba nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica (NECP) igrat će ključnu ulogu u postizanju većih klimatskih i energetskih ambicija u EU do 2030. Iako se NECP-ovi još trebaju ažurirati kako bi se uskladili s klimatskom i energetskom ambicijom EU-a, potrebno je usmjeriti države članice prema provedbi njihovih trenutnih planova.

Alat NECP Tracker koji je pokrenut u okviru projekta Unify otkriva podatke za praćenje provedbe trenutnih NECP-ova 10 država članica. Alat pokriva Hrvatsku, Češku, Dansku, Estoniju, Francusku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Sloveniju i Španjolsku, a proučava smjer smanjenja emisije stakleničkih plinova, sektorske pokazatelje smanjenja emisije i neke pokazatelje energetske tranzicije za te zemlje. Usporedbom najnovijih objavljenih podataka (od 2018. ili 2019., ovisno o zemlji) s prikazanim putanjama u NECP-ovima, daje jasnu naznaku kako države članice stoje u pogledu provedbe ciljeva i putanja iz svojih trenutnih NECP-ova.

Nacionalno obvezujući ciljevi smanjenja emisija prema Uredbi o podjeli napora, kao i nacionalno obvezujući ciljevi zastupljenosti obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti igrat će presudnu ulogu u postizanju poboljšanog klimatskog cilja EU-a. NECP Tracker dokazuje ovu tvrdnju pokazujući koliko je teško nadgledati sektorske politike i držati države članice odgovornima kada ti ciljevi i smjerovi nedostaju.

Zélie Victor, iz Réseau Action France: „NECP tracker prilika je za praćenje i usporedbu učinka država članica EU-a na klimatskim akcijama. Rezultati pokazuju da su neke države članice očito u zaostatku za postizanjem svojih trenutnih ciljeva i daleko su od toga da budu usklađene s ciljevima Zelenog plana. Europska komisija trebala bi povećati nacionalne obvezujuće ciljeve u skladu s Uredbom o podjeli napora, ali također predložiti nacionalno obvezujuće ciljeve za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Također postoji jasna potreba za jačanjem strukture upravljanja klimom kako bi se osiguralo da se ažurirani NECP usklade s poboljšanom politikom EU o klimi i energiji. Sljedećih godina, NECP tracker nastavit će pratiti napredak kako bi spriječio vlade država članica da odugovlače s klimatskim djelovanjem. “

Wendel Trio iz Climate Action Network (CAN) Europe: „Nacionalni energetski i klimatski planovi igrat će ključnu ulogu u provedbi povećanih klimatskih ambicija u Europi. Predstojeći prijedlozi Europske komisije “Pogodno za 55” moraju postaviti scenu za jačanje nacionalno obveznih klimatskih i energetskih ciljeva u NECP-ima. Ovaj alat pokazuje gdje su države članice slabe i zašto očajnički trebamo održati nacionalno obvezujuće ciljeve prema Uredbi o podjeli napora koji pokrivaju emisije iz cestovnog prometa, zgrada i poljoprivrede. “

Kliknite ovdje za preuzimanje glavnih zaključaka iz NECP-ova država članica.

Službena stranica projekta.


UNIFY: Bringing the EU together on climate action

 

 

Project objective

Project aims to facilitate the effective and early transition of Member States across Europe to low carbon and resilient economies by unifying three key policy opportunities: programming of EU funds, National Energy and Climate Plans (NECPs) and national and the EU’s Long Term Strategies.

Through its targeted activities in 10 Member States and at the EU level, the Unify project  showcases that if these three key EU policy processes are consistent, ambitious and in line with the Paris Agreement objectives, they could help all EU Member States to step up climate action.

Through underlining the importance of alignment between the national and the EU’s long term strategies, National energy and climate plans and the local level climate and energy action plans (SECAPs), the UNIFY project reminds the importance of consistency in climate action at different levels.

Specific objectives

Besides, Unify project builds processes and capacity to monitor the programming of EU funds, providing targeted inputs at the regional, national, and sub-national level to ensure that Partnership Agreements and Operational Funds are coherent with National Energy and Climate Plans at the national level and Sustainable Energy and Climate Action Plans at the municipal level.

Unify will focus on two scopes of influence – detailed actions delivered in the 10 Focal countries; and one extending to entire EU – in order to take results from targeted actions in 10 EU Member States and replicate and transfer results to the whole of the EU

This project comes at a crucial moment of the European climate policies as different components of the European Green Deal will be unveiled and relevant legislative changes will be realised during the project period.

 

 

Role of DOOR: 
Partner

Project duration: 
September 2019 – August 2022

Partners:
Belgium, Czech Republic, Croatia, Estonia, Denmark, Slovenia, Germany, Poland, France, Spain, Portugal

Funding:
LIFE

Target group:
EU

Project website:
https://unify.caneurope.org/

Contact person for more informations:
Miljenka Kuhar – miljenka.kuhar@door.hr

The content of this site is the sole responsibility of the Society for the Design of Sustainable Development.

 


Dodjela nagrada za najbolje dobre, loše i ružne mjere predviđene u novom programskom razdoblju

Dugoročni proračun Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. zajedno s instrumentima za oporavak (Next Generation EU Program) predstavlja do sada najveći financijski paket u okviru EU proračuna (1.8 bilijuna eura). Tim bi se sredstvima primarno trebala poduprijeti implementacija mjera koje bi vodile ispunjavanju ciljeva Europskog zelenog plana čije je  osnovno načelo “ne čini štetu“ a osnovni cilj povećanje klimatskih ambicija.

I dok države članice razvijaju planove za potrošnju osiguranih sredstava, članice CAN Europe ocijenile su nacrte planova 16 država članica koji bi se trebali financirati iz Fonda za oporavak, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Fonda za pravednu tranziciju. Više od 50 dobrih, loših i ružnih mjera predviđenih u planovima oporavka i operativnim programima stavljeno je na javno glasovanje u vremenu od 12. do 24. travnja 2021. godine

Europski građani glasovali su za najbolje “dobre” mjere koje bi trebalo provoditi, najgore “loše” mjere koje naglašavaju propuštene prilike o kojima je potrebno javno govoriti i najgore “ružne” mjere koje bi trebalo izbaciti iz konačnih planova.

Rezultati javnog glasovanja bit će objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada 29. travnja 2021. godine od 10:30.  do 11:30. Dodjelu možete pratiti javno na sljedećoj poveznici https://us06web.zoom.us/j/87933594379?pwd=NDVHY1BqeHQwY0IyckdzZmZERGN6Zz09

Ova “dodjela nagrada” bit će ključni trenutak da se čuju glasovi europskih građana, a prije nego što države članice predaju svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost, za koji je rok 30. travnja 2021. godine.


Glasajte za DOBRE, LOŠE I RUŽNE prakse planirane u novim nacionalnim planovima za razdoblje 2021.-2027.

EU je postigla konsenzus oko financijskog paketa do 2030. u iznosu od 1,8 milijardi eura, a koji se sastoji od redovnog dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021.-2027. (Višegodišnji financijski okvir – vrijedan 1.074  milijardi eura) i sredstva namijenih oporavku (NGEU – Next Generation EU – vrijedan 750 milijardi eura).

S obzirom na raspoloživa sredstva države članice sada moraju isplanirati na koje projekte i u koje investicije će u narednih 7 godina uložiti ova sredstva.

Države članice složile su se da bi 1,8 milijardi eura trebalo biti namijenjeno  implementaciji “Europskog zelenog plana” te da bi sredstva trebalo potrošiti u skladu s načelom “nečinjenja štete” (do no harm principle).

30 % sredstava (oko 540 milijardi eura) mora se iskoristiti za projekte koji pomažu u rješavanju klimatske krize.

Prilikom planiranja svojih ulaganja iz dostupnih EU sredstava države članice moraju izraditi nekoliko planova u kojima obrazlažu svoja buduća ulaganja: Plan oporavka i otpornosti za korištenje sredstava za oporavak, Sporazum o partnerstvu i operativne programe za korištenje strukturnih fondova u okviru proračuna za razdoblje 2021. i 2027. (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus, u vrijednosti od 330 milijardi eura), te Teritorijalne planove za pravednu tranziciju (za korištenje Mehanizma za pravednu tranziciju, koji se djelomično financira iz redovnog proračuna i sredstava za oporavak).

I dok države članice još uvijek razvijaju planove potrošnje EU-a sredstava, CAN Europe je zajedno sa svojim partnerima pokrenuo  kampanju EU Cash Awards kako bi razotkrili mjere koje su štetne za klimu i okoliš u planovima potrošnje iz sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU-a (“Sporazum o partnerstvu” i “Operativni programi”), fondova za  pravednu tranziciju (“Teritorijalni planovi za pravednu tranziciju”) i fonda za oporavak (“Planovi oporavka i otpornosti”).

Prikupljene mjere objavljene su na internetskoj stranici cashawards.eu, a građani Europske unije su pozvani da javno glasaju kako bi se identificirale dobre, loše i ružne mjere, a koje države članice pokušavaju financirati iz EU sredstava.

Kako glasati:

Na internetskoj stranici cashawards.eu vidjet ćete “DOBRE, LOŠE I RUŽNE” mjere iz nacionalnih planova potrošnje koje su stavljene u format “glasačkog listića”.

Glasanje je vrlo jednostavno:

  • Glasanje za rubrike “DOBRO, LOŠE i RUŽNO” podijeljeno je u 12 tematskih područja.
  • Imate po jedan glas za svako tematsko područje.
  • Svoj glas možete dati samo za jedno, za neka ili sva tematska područja.
  • Nakon što ste glasali, kliknite na gumb za slanje (submit) i to je to.