Donesen je novi Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (OIEVUK) koji je objavljen na službenim stranicama Narodnih novina 15. prosinca 2021. u broju 138/2021, službeno je stupio na snagu 23. prosinca 2021. godine.

Korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovita kogeneracija su od značajnog interesa za Hrvatsku, stoga je i svrha Zakona da se poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije ispune ciljevi Republike Hrvatske vezani za postizanje 36,6% obnovljive energije u konačnoj bruto potrošnji energije do 2030. godine, ali i da se ostvari smanjenje emisija stakleničkih plinova za 16,7% od 2021. do 2030. godine (prema prijedlogu Uredbe o raspodjeli tereta Europske komisije). Time će se direktno doprinijeti i ciljevima Europske unije u skladu s međunarodnim obvezama Europske unije za dekarbonizaciju.

Zakonom se uređuje okvir za promicanje korištenja OIE na održivi način i to kroz uređeno planiranje i poticanje proizvodnje iz OIEVUK, okvir za definiranje mjera poticanja za proizvodnju električne energije iz OIEVUK te se uređuje sustav poticanja proizvodnje električne energije iz OIEVUK. Također se uređuje i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača energije za proizvodna postrojenja koja koriste neki od primarnih oblika OIEVUK na području Republike Hrvatske.

Neke od bitnih novih definicija koje su uvedene u Zakon odnose se na financijski instrument, obvezu povezanu s obnovljivom energijom, potrošača vlastite obnovljive energije, potrošače vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički, ugovor o kupnji obnovljive energije, uzajamno trgovanje (peer-to-peer) energijom iz obnovljivih izvora te zajednica obnovljive energije.

Navedene noviteti omogućuju dodatnu liberalizaciju tržišta električnom energijom tako da se na tržište aktivno uključi građane i druge privatne subjekte na lokalnoj razini kao dionike u proizvodnji i prodaji energije. Građani se mogu grupirati s malim i srednjim poduzećima te jedinicama lokalne i područne samouprave i osnovati zajednice obnovljive energije čija prvotna svrha treba biti pružiti okolišnu, gospodarsku ili socijalnu korist zajednice, a ne financijska dobit.

Zajednice obnovljive energije imaju pravo:

  • proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, među ostalim putem ugovora o kupnji obnovljive energije;
  • dijeliti, unutar zajednice obnovljive energije, obnovljivu energiju koja je proizvedena u proizvodnim jedinicama u vlasništvu te zajednice zadržavajući prava i obveze članova zajednice kao korisnika;
  • pristupiti svim prikladnim tržištima energije izravno ili putem agregacije na nediskriminirajući način.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) treba predložiti glavne elemente poticajnog okvira za promicanje i olakšavanje razvoja zajednica obnovljive energije, a sa svrhom da se uklone regulatorne i administrativne prepreke, olakša prijenos energije unutar zajednica obnovljive energije, u zajednicama omogući pristup i kućanstvima s niskim prihodima ili ranjivim kućanstvima te da su im dostupni alati za olakšavanje pristupa financiranju i informacijama. Tako se i kod izrade programa potpore uzimaju u obzir posebnosti zajednica obnovljive energije kako bi im se omogućilo da se pod jednakim uvjetima natječu za potporu s drugim sudionicima na tržištu.

Usko povezano sa zajednicama obnovljive energije su i energetske zajednice građana koje su definirane novim Zakonom o tržištu električne energije (Narodne novine, broj: 111/21) kao pravna osoba koja se temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave ili mala poduzeća, a čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima. Definicija obje zajednice vrlo je slična, a osnovna je razlika u tome što energetska zajednica građana za razliku od zajednice obnovljive energije ima širi spektar aktivnosti koje može provoditi tako da osim proizvodnje i prodaje električne energije iz sustava OIE može vršiti usluge energetske učinkovitosti ili uslugu punjenja za električna vozila te pružati druge energetske usluge.

Za konkretnu provedbu Zakona u dijelu spomenutih energetskih zajednica i zajednica obnovljive energije, trebat će se pričekati donošenje podzakonskih akata kojima će se definirati detalji vezani uz njihovo osnivanje i poslovanje, a čija se priprema i usvajanje očekuje do sredine 2022. godine. Izgledno je da će se tada, kao akteri na tržištu energije, pojaviti i prve energetske zajednice građana kao i zajednice obnovljive energije.

DEFINICIJE IZ ZAKONA:

Financijski instrument su mjere financijske potpore Europske unije koja se pruža iz proračuna kako bi se postigao jedan ili više određenih ciljeva politike Europske unije, koje mogu biti u obliku vlasničkih ili kvazivlasničkih ulaganja, zajmova ili jamstava ili drugih instrumenata podjele rizika i koje se prema potrebi mogu kombinirati s drugim vrstama financijske potpore, sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja ili sa sredstvima iz Europskog razvojnog fonda (ERF).

Obveza povezana s obnovljivom energijom je program potpore kojim se od proizvođača energije zahtijeva da u svoju proizvodnju uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, kojim se od opskrbljivača energijom zahtijeva da u svoju isporuku uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, ili kojim se od potrošača energije zahtijeva da u svoju potrošnju uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, što uključuje programe u okviru kojih se ti zahtjevi mogu ispuniti uporabom jamstva o podrijetlu

Potrošač vlastite obnovljive energije je krajnji korisnik koji na svom obračunskom mjernom mjestu proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju ili skladišti ili prodaje električnu energiju iz obnovljivih izvora koju je sam proizveo, uz uvjet da potrošačima vlastite obnovljive energije koji nisu kućanstva te aktivnosti ne čine njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost

Potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički je skupina koja se sastoji od barem dva potrošača vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički i koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu, pod uvjetom da se priključuju na niskonaponski vod zajedničke srednje-naponske distribucijske trafostanice

Ugovor o kupnji obnovljive energije je ugovor na temelju kojeg je fizička ili pravna osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača električne energije, a koji nemaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14.,107/14. i 100/15.) i Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, br. 116/18. i 60/20.) koji se odnose na otkup zajamčenom cijenom te ovoga Zakona

Uzajamno trgovanje (peer-to-peer) energijom iz obnovljivih izvora je prodaja energije iz obnovljivih izvora među sudionicima tržišta putem ugovora s unaprijed utvrđenim uvjetima, kojima se uređuje automatsko izvršavanje i rješavanje transakcije izravno među sudionicima tržišta, ili neizravno putem ovlaštene treće strane koja sudjeluje na tržištu, poput agregatora, tako da se pri pravu na uzajamno trgovanje ne dovode u pitanje prava i obveze uključenih strana kao što su krajnji korisnici, proizvođači, opskrbljivači ili agregatori

Zajednica obnovljive energije su pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: koje su, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, utemeljene na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju, neovisne i pod stvarnim nadzorom dioničara ili članova smještenih u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora kojih je ta pravna osoba vlasnik ili ih ona razvija, čiji su dioničari ili članovi fizičke osobe, mala i srednja poduzeća ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, te čija je prvotna svrha pružiti okolišnu, gospodarsku ili socijalnu korist zajednice za svoje dioničare ili članove ili za lokalna područja na kojima djeluje, a ne financijska dobit.

Energetska zajednica građana je pravna osoba koja se temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave ili mala poduzeća, a čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima ili vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti i koja može sudjelovati u proizvodnji, među ostalim iz obnovljivih izvora, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju energije, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružati druge energetske usluge svojim članovima ili vlasnicima udjela. (Zakon o tržištu električne energije, Narodne novine, broj: 111/21)

Izvor slike: Unsplash